Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Zápisy oblastního výboru

2022

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 25.1.2022

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Macháček, Menoušek,

Za kontrolní výbor: Ing. Kovařík

Omluveni: Ing. Lisnerová, Ing. Harviš, Keslová

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Hodnocení chovatelského roku 2021
 • Plán chovatelských aktivit na rok 2022
 • Účast na výročních členských schůzích ZO
 • Výměna kroužků na holuby a případný odběr
 • Čerpání rozpočtu 2021
 • Nové webové stránky
 • Nový účetní program
 • Konference oblastní organizace
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Rozdělení krajských dotací
 • Usnesení
 • Závěr

Jednatel navrhl doplnit program o bod objednaných členských známek a tím počet členů. Tento bod byl zařazen na bod č.12.

Tento program byl všemi přítomnými členy schválen

2) Kontrola plnění usnesení

Předseda Ing. Krůta přečetl usnesení z minulé schůze a probral jednotlivé body.

Vzhledem k nepřítomnosti pokladní se body týkající se účetnictví přesunou na další schůzi, stejně jako rozdělení dotací podle výstav, neboť nejsou shromážděny všechny podklady.

3) Hodnocení chovatelského roku 2021

 Předseda Ing. Krůta zhodnotil rok 2021.

Byla Celostátní výstava mláďat v Přerově, Celostátní výstava v Lysé nad Labem, tam jsme se nezúčastnili meziokresní soutěže z důvodu neúčasti drůbeže. Neuskutečnili se některé výstavy, hlavně se nekonala Oblastní výstava.

Konalo se 8 výstav.

Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem se zúčastnilo kolem 2000 lidí.

4) Plán chovatelských akcí na rok 2022

– plánované výstavy jsou na webových stránkách

– Jednatel V.Eliáš oznámil, že každý, kdo na schůzi plánuje výstavu se může v chytrém telefonu podívat na webové stránky, jestli termín na výstavu je ještě volný.

– Celostátní výstavy jsou naplánované.

– Regionální výstava by se měla konat v Nezvěsticích. O termínu se ještě bud jednat na krajské konferenci.

Byly dohodnuty podmínky Krajské výstavy k prosazování na krajské konferenci.

5) Účast na výročních členských schůzích

V loňském roce se vlivem epidemiologické situace výroční členské schůze nekonaly, pokud se konaly, tak bez pozvání dalších hostů.

Členové oblastního výboru se na pozvání výročních schůzí zúčastní.

Zatím jsou členské schůze uzavřené, bez hostů.

Výroční členské schůze by se měly konat do poloviny dubna.

6) Výměna kroužků na holuby, případný odběr

Při objednávce a rozdělení kroužků na holuby došlo k chybám, na které se brzy přišlo.

Ing. Krůta pojede 3.2.2022 na jednání do Prahy a pokusí se chyby napravit výměnou kroužků, popřípadě pro zájemce kroužky přiobjednat.

7) Čerpání rozpočtu 2021

Vzhledem k nepřítomnosti pokladní se tento bod odsouvá na příští schůzi.

8) Nové webové stránky

Jednatel V. Eliáš vysvětlil situaci, která ho vedla k vytvoření nových stránek.

 • Původní webové stránky nesplňovaly trend moderní doby
 • Byly přeplněné informacemi a již nepřehledné

Nové webové stránky:

 • Jsou přehlednější
 • Zobrazují se i na tabletech a mobilních telefonech
 • Díky rozbalovacím mřížkám, jsou přehlednější
 • Jdou tam vkládat videa
 • Jsou zabezpečené a tím i bezpečnější pro uživatele

Předseda navrhl odměnu jednateli za nové webové stránky. Jednatel navrhl, aby se toto jednání odsunulo na další schůzi, kdy bude přítomna pokladní.

9) Nový účetní program

Vzhledem k nepřítomnosti pokladní se tento bod odkládá.

10) Oblastní konference

Měla by se konat 30.4.2022, pokud bude k tomu nakloněna epidemiologická situace.

Pokud se oblastní konference z výše uvedených důvodů nebo jiných, konat nebude, termín se posune o měsíc později, tedy poslední sobotu v květnu. Návrh od členů výboru byl, aby se oblastní konference konala v Nezvěsticích. O místě konání se bude jednat.

Změna bodů v programu.

11) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 22.2.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

12) Rozdělení krajských dotací:

Tento bod platí a odsouvá se na příští jednání.

13) Počty členů podle přihlášených členství:

Jednatel seznámil s počty a ukázal grafy s klesající tendencí.

Na základě odhlášení členů ZO Přeštice – poštovní holubi, byla tato ZO zrušena.

Celkem máme 18 základních organizací

Celkový počet dospělých členů máme 282 a 34 mladých chovatelů, celkem 316 členů. Členství již je objednané.

14) Diskuze:

Eliáš:

Jednatel přešel na diskuzi a postěžoval si na neinformovanost členů ZO.

Přes e-mail se posílají Informační zpravodaje, různé informace, které bohužel v některých ZO končí pouze na e-mailech funkcionářů a členové tyto informace nemají a tak vznikají dezinformace.

Z tohoto důvodu byly na Facebooku založeny dvě skupiny.

Jedna pro členy základních organizací, které jsou sdruženy pod Oblastní organizací Plzeň, a jedna pouze členů výboru. Obě skupiny jsou soukromé, čili se tam nemohou přihlásit jiní uživatelé Facebooku, ale pouze schválení.

Má to určité výhody v komunikaci a využití.

Připomněl, že každá ZO může plánovat již na schůzi výstavy nebo se podívat na termíny ostatních.

Bude se jednat o dotaci na Krajském úřadě.

Macháček:

Na webových stránkách ČSCH  je plánována 23.4.2022 Ústřední konference odbornosti králíků se školením registrátorů.

Menoušek:

ZO Štěnovice zakládá kroužek pro mladé chovatele se zaměřením na králičí hop.

Podmínka je členství v ČSCH.

Začátek činnosti od 1.3.2022.

Domluveno se základní školou ve Štěnovicích.

Požaduje finanční obnos pro začátek na koberce a překážky.

Jednatel toto dá na vědomí na webové stránky.

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 25.1.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Konferenci Oblastní organizace na den 30.4.2022, pokud bude možnost ji pořádat. V případě zrušení tohoto termínu například z důvodu epidemiologické situace, posune se termín o měsíc na konec víkendu příštího měsíce.
 • Odměnu jednateli za vytvoření nových webových stránek, jednání v tomto bodě bude pokračovat na další schůzi.

Bere na vědomí:

 • Založení kroužku pro mladé chovatele se zaměřením králičího hopu v ZO Štěnovice.

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová si připraví čerpání rozpočtu na rok 2022.
 • Jednatel V.Eliáš si připraví seznam uskutečněných výstav s počty zvířat.

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 22.2.2022

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Macháček, Menoušek, Ing. Lisnerová, Ing. Harviš, Keslová

Za kontrolní výbor: Ing. Kovařík. Ing. Lang

Omluveni: 0

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka a Ing.Langa za člena kontrolní komise

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Čerpání rozpočtu
 • Nové webové stránky
 • Nový účetní program
 • Rozdělení dotace z Krajského sdružení
 • Oblastní konference
 • Krajská konference
 • Kroužek MCH králičí hop
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

 

2) Kontrola plnění usnesení

– Předseda Ing. Krůta přečetl usnesení z minulé schůze a probral jednotlivé body.

– Většinu bodů z usnesení, bylo k dalšímu projednání.

3) Čerpání rozpočtu

– Pokladní Dita Keslová připravila plán čerpání na rok 2022, rok 2021 ještě zpracovává.

4) Nové webové stránky

– na minulé schůzi nebyla dořešena otázka odměny jednateli za vytvoření webových stránek, které trvali 3 dny a není to jen vytvoření, ale další aktualizace a doplňování informací

– návrh na minulé schůzi byl a částka 5 000,-Kč jako jednorázová odměna. Všichni členové výboru s tím souhlasili

5) Nový účetní program

– Pokladní s novým programem pracuje,

– Do účetního programu zadá položky z roku 2021

6) Rozdělení dotace z Krajského sdružení ČSCH

– o tomto bodě se ve výboru diskutuje více měsíců

– byl návrh rozdělit dotaci ZO, které pořádali výstavu s tím, že dostanou určitou částku závislou na počtu zvířat.

– jednatel byl zaúkolován výpočtem na jednotlivé ZO.

– do výpočtu nebyly zahrnuty speciální výstavy, což jsou celorepublikové akce a platí se za ně klecné

– po spočítání všech zvířat vyšla částka 4,76Kč/ks

– jednatel přečetl odměny 8 ZO, které měli to štěstí a mohli uspořádat výstavu a jejich částky

– byly i jiné návrhy, např. rozdělení všem 8 ZO stejně, rozdělení dotací ZO, které v minulosti konali výstavy, nebo zaokrouhlit tuto částku na 5,-Kč/ks

– bylo hlasováno, kdo je pro, aby byl původní návrh, tedy vyplatit 8 ZO na základě počtu zvířat, tedy 4,76,Kč/ks

hlasování: 5 pro ; 2 proti.

Bylo odhlasováno, že bude vyplacena částka 4,76,Kč/ks 8 ZO, které v roce 2021 uspořádali výstavu

7) Oblastní konference 2022

– bude se konat 30.4.2022

– jedná se o místu konání, jednání probíhá ze ZO Blovice

8) Krajská konference

– Krajská konference se měla konat dne 19.2.2022, ale byla zrušena

– byla přesunuta o měsíc později, tedy na 19.3.2022 v Nezvěsticích

– předseda přečetl pozvánku, kde je psáno, že se mohou zúčastnit předsedové a jednatelé jednotlivých ZO.

– zájem o účast projevil Stanislav Menoušek.

9) Kroužek pro MCH se zaměření na králičí hop

– na minulé schůzi Stanislav Menoušek informoval o záměru založení kroužku pro mladé chovatele pod ZO Štěnovice, se zaměřením na králičí hop

– členky již předali přihlášky a jsou u jednatele

– musel nakoupit koberce a překážky

– od Krajského úřadu na odboru školství má zažádáno o dotaci

– koncem února má první ukázku králičího hopu v ZŠ  Štěnovice

– Z rozpočtu Oblastní organizace bude vyčleněna částka podle přidělené dotace

10) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 28.3.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

11) Diskuze:

Eliáš:

Podal informace o doplnění databáze, zatím nemá informace od ZO Blovice

Nemá zdaleka ode všech souhlasy zadání jmen na webové stránky. Uvedl, že to není povinnost, když nebude mít souhlas, na stránkách toto jméno nebude.

Jména funkcionářů jsou tam z důvodu potencionálních nových členů, kteří mohou kontaktovat předsedy nebo jednatele ZO v místě bydliště nového člena.

 • Podal informaci o nabídce krmiv, z ČSCH, která mu přišla e-mailem
 • Po zhodnocení, toto krmivo vyjde dráž než odebrání krmiv z místních firem

Macháček:

Vznesl dotaz na končící ZO Přeštice poštovní holubi, jestli nemají majetek ČSCH, konkrétně areál. Nikdo o takovém areálu neví a bude se to zjišťovat

Menoušek:

Nesouhlasí s rozdělením dotace od Krajského sdružení.

Bylo odsouhlaseno většinou.

Ing. Kovařík:

Vznesl dotaz na člena Šafandu, ve které ZO je členem. On nedával přestupní lístek. Tento dotaz byl směřován na jednatele, který na tuto otázku nebyl schopný odpovědět, nebo se musí podívat doma v počítači do databáze a odpoví elektronicky.

Ing. Lang:

Oznámil, že výstava v Kralovicích byla úspěšná, v 9 hodin nebyly katalogy.

Dále oznámil, že trvá objednávka chovatelům za nákupní cenu při objednání nad 600 kg. Krmiva se dál budou zdražovat

Ing. Krůta:

Souhlasil s Ing. Langem o výstavě v Kralovicích

Byl pozdě zaslán časopis Chovatel z důvodu pozdního zaslání objednávky známek vyhlášením sekretariátu ÚV ČSCH.

V.Eliáš: Vysvětlil situaci. Známky měly být objednány do konce ledna 2022 z důvodu úpravy známky pro MCH s časopisem, která byla schválena na Valné hromadě 4.12.2021. Z tohoto důvodu se  objednávka známek oddálila a byla tak zaslána v Metodickém pokynu z ÚV ČSCH z Prahy.

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 22.2.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Oblastní výbor schvaluje vyplacení 5 000,-Kč jednateli za vypracování webových stránek a jejich aktualizování.
 • Oblastní výbor schvaluje vyplacení 8 základním organizacím poměrnou část dotace z Krajského sdružení PK, které pořádali výstavu. Rozdělení je závislé na počtu vystavených zvířat, částka byla vyčíslena na 4,76Kč/ks.

Bere na vědomí

 • Informace o svazové nabídce krmiv

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová si připraví čerpání rozpočtu za rok 2021 do příští schůze
 • Pokladní Dita Keslová prostředky z dotace KS rozešle ZO do konce března.
 • Předseda vytvoří program na připravovanou Oblastní konference, která by se měla konat 30.4.2022. Místo bude upřesněno.
 • Příští schůze – 28.3.2022

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 28.3.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Ing. Harviš,

Za kontrolní výbor: přítomen Ing. Kovařík, omluvil se Ing. Lang

Omluveni: Macháček, Ing. Lisnerová, Keslová

Nepřítomen: 0

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace o krajské konferenci
 • Výroční schůze
 • Čerpání rozpočtu
 • Program konference
 • Návrh volebního programu
 • Kroužek MCH králičí hop
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

2) Kontrola plnění usnesení

– Předseda Ing. Krůta přečetl usnesení z minulé schůze a probral jednotlivé body.

– Většina bodů z usnesení, bylo k dalšímu projednání, neboť není přítomna pokladní z důvodu nemoci.

3) Informace o Krajské konferenci

– Krajská konference se konala v Nezvěsticích ve dne 19.3.2022

– Byla domluvena Krajská výstava, která se bude konat v Nezvěsticích v termínu

 1. – 15.10.2022

– Od roku 2023 bude muset mít každá Základní organizace datovou schránku. Tato informace bude upřesněna z Ústředního výboru.

– účetní uzávěrka se musí posílat na CDčku na finanční úřad a soud

– jednalo se obecně o prodeji chovatelských areálů, kdy se členové mylně domnívají, že si mohou rozdělit peníze za prodej areálu.

            1) areál musí být nabídnut jiné organizaci se stejnou nebo podobnou činností

            2) Pokud toto nebude realizováno, nabídne se obci

            3) pokud město odmítne, nabídne se Kraji a ten toto odmítnout nesmí.

            4) V případě, že si členové rozdělí finanční prostředky za prodej areálu, dopustí se trestného činu!

4) Výroční členské schůze

– Výroční členské schůze se konaly v Blovicích a Nezvěsticích. Přítomny na nich byli Ing. Krůta a S. Menoušek

– V Blovicích jsou chovatelé podporovány obcí

– Výroční členské schůze se nesly v přátelském duchu.

5) Čerpání rozpočtu

– Tento program byl odsunut na příští schůzi z důvodu nepřítomnosti pokladní.

6) Program konference

– Předseda Ing. Krůta přednesl program konference a členy výboru ho nechal schválit. Po úpravách byl program schválen a bude součástí pozvánky na Oblastní konferenci.

7) Návrh volebního řádu

– Ing. Krůta přečetl volební řád a nechal schválit členy výboru. Ten byl schválen

8) Kroužek pro MCH se zaměření na králičí hop

– Stanislav Menoušek se ohradil proti výroku předsedy na minulé schůzi o proplacení potřeb pro králičí hop

– Je zažádáno o dotaci, ale není jisté, že dotace bude kladně vyřízena. Proto opět požádal výbor o proplacení překážek a koberce. Zatím byly náklady okolo 6 000,-Kč

– Výbor schválil proplacení finančních prostředků oproti doložení dokladů.

10) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 11.4.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

11) Diskuze:

K diskuzi se nikdo nepřihlásil.

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 22.2.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • program Oblastní konference a volební řád pro volby roku 2023 do Oblastního výboru a Kontrolní komise
 • Proplacení nákladů zhruba 6 000,-Kč spojených s nákupem překážek a koberce pro účely králičího hopu po předložení dokladu o jejich nákupu.

Bere na vědomí

 • Informace z Krajské konference

Ukládá:

 • Pokladní Dita Keslová si připraví čerpání rozpočtu za rok 2021 do příští schůze
 • Pokladní Dita Keslová prostředky z dotace KS rozešle ZO do konce března a vyplatí jednorázovou odměnu jednateli za vytvoření webových stránek.
 • Po předložení dokladu o nákupu překážek a koberce pro účely králičího hopu, pokladní Dita Keslová proplatí S. Menouškovi finanční hotovost investovanou na výše zmíněné prostředky potřebné ke králičímu hopu.
 • Příští schůze – 11.4.2022

Předseda schůzi ukončil v 16.00 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

  Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 11.4.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Macháček, Keslová

Za kontrolní výbor: přítomen Ing., Ing. Lang

Omluveni: Ing. Lisnerová,

Nepřítomen: Ing. Harviš

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.00 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze je usnášeníschopná. Přivítal předsedu kontrolní komise Ing. Pavla Kovaříka.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Nový účetní program
 • Čerpání rozpočtu 2021
 • Plán činnosti na rok 2022
 • Propagační výstava v ZOO
 • Rozpočet na rok 2022
 • Zajištění Oblastní konference 2022
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

– Téměř vše bylo splněno

– Nebyly vyplaceny poplatky St. Menouškovi za králičí hop a odměna jednateli za nové webové stránky. Úkol trvá

–  Předsedovi byl od St. Menouška doručen e-mail s doplněním programu na zvýšení oblastního výboru na 11 členů. Předseda s tímto krokem nesouhlasí.

– Předseda navrhne bod do programu ohledně rozdělování dotace na jednotlivé organizace. Vznikla diskuze ohledně přerozdělování. Většina členů souhlasí s rozdělením podle počtu zvířat. Delegáti konference rozhodnou systém přerozdělování.

3) Nový účetní program

– Pokladní Dita Keslová představila nový účetní program. Podala informace, co v programu již udělala a co ji ještě čeká doplnit.     

4) Čerpání rozpočtu

– Pokladní Dita Keslová rozdala čerpání rozpočtu za rok 2021. Seznámila s jednotlivými položkami.

– Seznámení s rozpočtem bude v programu Oblastní konference.

– Dále se výbor zabýval rozpočtem na rok 2022 s vyrovnaným rozpočtem.

– Celostátní kolo olympiády mladých chovatelů

5) Plán činnosti na rok 2022

Předseda Ing. Krůta seznámil s plánem činnosti na rok 2022. Nebude svoz zvířat na celostátní výstavu. Plán se tímto upravil a bude to předneseno delegátům na Oblastní konferenci.

6) Propagační výstava v ZOO

– ZOO Plzeň má zájem o propagační výstavu ve spolupráci ČSCH.

– Výstava bude jednorázová.

– Počítá se s akcí pro mladé chovatele.

7) Rozpočet na rok 2022

Byl projednán. Viz výše.

8) Zajištění oblastní konference 2022

.- Zapisovatel Eliáš, ověřovatele navrhneme z pléna.

 • Mandátová komise, navrhujeme přítele Pravdu.
 • Kontrola usnesení Eliáš
 • Vedoucí odborností – připraví si zprávy
 • Pokladní zprávy – Keslová
 • Zpráva kontrolní komise – Ing. Kovařík
 • Návrh plánu práce – Ing. Krůta
 • Rozpočet – Keslová
 • Návrhová komise – Mencl, Ing. Loukota
 • Hlasovací lístky a prezenční listinu připraví Eliáš

10) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 23.5.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu.

11) Diskuze:

Menoušek: Vznesl dotaz, co znamená informace z Ústředního výkonného, která je údajně v zápise, milion korun na spolkovou činnost. Předseda nedokázal na tuto otázku odpovědět, není si vědom, že by se něco takového projednávalo a tuto informaci zjistí.

Menoušek: Informoval o doručení dopisu z Krajského úřadu, kdy mu odbor životního prostředí odpovídá na žádost o dotaci. Dotace bude řešena v rámci rozdělení dotace z Krajského sdružení ČSCH.

Menoušek: požaduje opětovně zaslat tabulku s rozdělení dotace na jednotlivé ZO.

Macháček: Informoval o plánované konferenci ÚOK králíků. On se zúčastnit nemůže, navrhl Stanislava Menouška, který s účastí souhlasil. Bude mu proplacena náhrada za cestu            5,-Kč/km. St. Menoušek doplnil, že uvažuje o svém nástupci a navrhuje přítele Hyťhu.

 

 

 

Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 22.2.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Schvaluje:

 • Program
 • Delegáta na Ústřední konferenci králíků St. Menouška

 

Bere na vědomí

 • Informaci z Ústředního výboru

Ukládá:

 • Jednatel připraví na Oblastní konferenci prezenční listinu a hlasovací lístky
 • Pokladní Dita Keslová rozešle členům výboru rozpočet, registraci králíků a rozdělení dotace na jednotlivá ZO
 • Menoušek se zúčastní Konference ÚOK králíků ve dne 23.4.2022 v zasedací místnosti ÚVV ČSCH v Praze. Bude mu uhrazena náhrada za dopravu v částce 5,-Kč/km
 • Příští schůze – 23.5.2022

 

Předseda schůzi ukončil v 16.00 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 23.5.2022

 Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Menoušek, Balíček

Za kontrolní výbor:  Ing. Lang

Omluveni: Ing. Lisnerová, Macháček

Nepřítomen: Keslová

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 15.10 hodin a celou ji řídil. Doplnil, že dnešní schůze je nahrávaná diktafonem. Schůze není usnášeníschopná. Přivítal člena kontrolní komise Ing. Romana Langa. Dále přivítal přítele Aloise Balíčka jako kandidáta na vedoucího odbornosti drůbeže, který se bude na tuto funkci kooptovat, až bude schůze usnášeníschopná.

Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Kontrola plnění usnesení
 • Kooptace na vedoucího odbornosti drůbeže
 • Rozpočet na rok 2022
 • Hodnocení oblastní konference 2022
 • Návrh nových stanov
 • Diskuze
 • Příští schůze
 • Usnesení
 • Závěr

Program byl schválen.

2) Kontrola plnění usnesení

– Téměř vše bylo splněno

– Pokladní nerozeslala rozpočet registrace králíků a rozdělení dotací na jednotlivá ZO – úkol trvá

– St. Menoušek se měl zúčastnit konference ÚOK  králíků – splněno

3) Kooptace vedoucího odbornosti drůbeže

– Z důvodů neusnášeníschopné schůze se tento bod odkládá. Přítel Alois Balíček se zúčastní konference ÚOK Drůbeže v Praze ve dne 4.6.2022.     Bude mu uhrazena cesta 3,-Kč/km. Jednatel zajistí nahlášení delegáta.

4) Rozpočet na rok 2022

– z důvodu nepřítomnosti pokladní Dity Keslové se tento bod odkládá.

5) Hodnocení olastní konference 2022 v Blovicích

Předseda Ing. Krůta vyzval k hodnocení ostatní členy výboru.

Menoušek: Nezmiňoval se o konferenci, ale k poslednímu zápisu ze schůze oblastního výboru. Ke konferenci nemá zvláštních připomínek, zásadní byla ta, že ZO, které nemají zaplaceno, měli hlasovací lístek. K tomu se vyjádřil jednatel, který situaci vysvětlil. Rozdávání hlasovacích lístků má v kompetenci člen mandátové komise. Ta ještě před zahájením schůze nefungovala, tak je rozdával jednatel. Bohužel neměl informace o tom, která organizace nemá zaplaceno, a že tento problém existuje. Vznikla diskuze o kontrole plateb.

Ing. Lang: Zásadním problémem byla nepřítomnost pokladní Dity Keslové, vše se zvládlo, měla spád, vyřešilo se vše.

Eliáš: Konference byla zmateční. Nefungovala mandátová komise před začátkem, volené komise nevěděli, co mají říkat a pletli se navzájem, když byl vyzván jeden vedoucí odbornosti, začal mluvit někdo jiný. Nepřítomnost pokladní byl problém, ale omluva ze zdravotních důvodů byla dostatečná a s tím se nedalo nic dělat. Důležité však je, že se vše probralo a vyřešilo.

Ing. Krůta: Předseda souhlasil s jednatelem. Nebyla předjednaná mandátová komise v pořádající ZO. ZO Tymákov měli neprávoplatného delegáta z důvodu neuhrazení členství. Nebyl na místě seznam uhrazení členství.

Ing. Lang reagoval na vzniklou situaci, že by měla pokladní dát seznam plateb dopředu, včetně s rozpočtem.

6) Návrh nových stanov

Menoušek: porovnávají se s ostatními zájmovými organizacemi.

Ing. Lang: Nečetl. Mělo by se to vysvětlovat v časopise Chovatel.

Eliáš: Návrh stanov zatím nečetl

Ing. Krůta: Představil jednotlivé body návrhu.  Předseda Ing. Matouš chce převézt administrativu na krajské sdružení. Vznikla diskuze o problémech řešení mezi vyšších a nižších celků. Jednatel V. Eliáš představil na konkrétních problémech nespolupráce ze ZO.

7) Příští schůze:

Příští schůze byla naplánována na 20.6.2022 nebo 27.6.2022 od 15.00 hodin v restauraci U Gigantu. Termín bude ještě upřesněn.

8 ) Diskuze:

Menoušek: Navrhuje řešení problému razantně řešit restrikcí.

Menoušek: Podal informace o průběhu ÚOK  králíků v Praze. Registrátoři byli zrušeni. Konferenci řídil Fasora. Elektronická registrace králíků stále trvá. Některé okresy nemají odevzdané zprávy o registraci králíků.

Informoval o připravované vzdělávací akci Králíkářská akademie při ČSCH, kde bude přednáška o chovu králíků s názornou ukázkou posuzování. Koná se 9.7.2022 v Praze a poplatek je pro MCH 400,-Kč, pro dospělého 700,-Kč. Oblastní výbor se rozhodl, že zájemcům uhradí 50% poplatku a dopravu.

 

 Usnesení Oblastního výboru ČSCH Plzeň

Ze dne 23.5.2022

Oblastní výbor ČSCH Plzeň

Bere na vědomí:

 • Program

Ukládá:

 • Oblastní výbor deleguje Aloise Balíčka na konferenci ÚOK drůbeže v Praze
 • Jednatel zašle se zápisem z oblastní konference i rozpočet na rok 2022
 • Vzdělávací akce pro mládež Odborný králíkářský seminář 9.7.2022 v Praze – účastníci zaplatí 50% poplatku a bude jim uhrazena doprava jedním autem v hodnotě 5,-Kč/km nebo hromadná doprava oproti dokladu o zaplacení jízdného.
 • Příští schůze – termín v červnu bude upřesněn

 

Předseda schůzi ukončil v 16.50 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

2021

Usnesení

Oblastní výbor dne 5.5.2021 ukládá:

Ing. Krůtovi zjistit termín uzávěrky připomínek ke Stanovám ČSCH a údaje skartačního řádu ohledně skartace starých dokumentů Oblastního výboru uložených v areálu ZO Štěnovice.

Do příští schůze bude Ing. Lisnerová  informovat o situaci ohledně soutěže MCH.

Pokladní Dita Keslová předloží čerpání rozpočtu 2020 a návrh na rok 2021. K tomu přehled rozdělení dotací. Tyto podklady rozešle do 25.5.2021 všem členům oblastního výboru a předsedovi kontrolní komise.

 

Závěr:

Předseda ukončil schůzi v 17.30 hodin.

Konec schůze: v 17.30 hodin

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň 

Usnesení

Ze schůze Oblastního výboru ČSCH

 dne 8.6.2021

Oblastní výbor:

Ukládá:

Pokladní Dita Keslová zjistí cenovou relaci na program podvojného účetnictví

Na příští schůzi si každý člen výboru připraví referát na Oblastní konferenci

Schvaluje:

Program schůze

Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně vratky základním organizacím za rok 2020

Konference byla plánována na 27.6.2021, po domluvě se konference bude konat dne 26.6.2021 v Nezvěsticích

Program konference

Ing. Kovařík a Menoušek provedou inventuru uložených tiskopisů v areálu ZO Štěnovice do 25.6.2021

Vyplacení 1000,-Kč ZO Štěnovice za účast na Oblastní výstavě

Příští schůze 22.6.2021 v Restauraci U Gigantu od 15 hodin

Závěr:

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň 

Usnesení nebylo napsáno z důvodu malého počtu členů.

Obsahem jednání byla příprava Oblastní konference 2021

12) Usnesení:

Oblastní výbor dne 27.7.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Kooptaci Vojtěcha Kleisnera na vedoucího odbornosti drůbeže
 • Trička pro mladé chovatele králičího hopu

Ukládá

 • Dne 31.7.2021 se Ing. Krůta zúčastní Konference Krajského sdružení Plzeňského kraje ve Volduchách
 • Svolání schůzí odborných komisí do 20.9.2021
 • Zajištění Regionální výstavy 2021
 • Pokladní Dita Keslová do 21.9.2021 vybere program na podvojné účetnictví
 • Předseda Ing. Krůta zjistí čísla účtů základních organizací do konání Oblastní výstavy 2021
 • Pokud bude jednání ohledně příprav Regionální výstavy v Kynšperku nad Ohří, zúčastní se předseda Ing. Krůta s jednatelem V.Eliášem.
 • Příští schůze 21.9.2021

 Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 22.9.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Kooptaci Ing. Tomáše Harviše za člena Oblastního výboru a pověřuje ho ve funkci vedoucího drůbeže
 • Schvaluje nákup 10 pohárů a 25 čestných cen na oblastní výstavu do hodnoty

9 000,Kč

Bere na vědomí:

 • Abdikaci přítele Vojtěcha Kleisnera z osobních důvodů
 • Provedena skartace uložených dokumentů oblastního výboru Plzeň v areálu ZO Štěnovice

 

Ukládá:

 • Př. J. Macháček s jednatelem V.Eliášem se zúčastní Ústřední konference králíků a vznesou dotaz na vakcinaci proti moru, Jednatel V.Eliáš předem pošle e-mail
 • Krůta zajistí 10 pohárů a 25 čestných cen na Oblastní výstavu do 9 000,-Kč
 • Pověřuje Ing. Krůtu dotázat se chovatelů drůbeže na účasti na Regionální výstavě
 • Příští schůze 12.10.2021 od 15.00 hodin

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                 Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 12.10.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Účast Bc. Dity Keslové na Konferenci ÚOK drůbeže dne 16.10. 2021 v Pardubicích
 • Hrazení oceňovacích lístků z dotace 2020 přidělenou z Krajského sdružení
 • Organizační zajištění účasti na Regionální výstavě 2021 v Kynšperku nad Ohř

Ukládá:

 • Pokladní Dity Keslová se zúčastní Konference ÚOK V Pardubicích
 • Krůta zjistí od organizátorů Oblastní výstavy detaily v přípravě na sestavení plánu
 • Lang zajistí krmení králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Lisnerová uskuteční jednání se zástupkyněmi králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Příští schůze 23.11.2021 od 15.00 hodin

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

Usnesení

Oblastní výbor dne 23.11.2021

Schvaluje:

 • Program
 • Uhrazení 10,-Kč/km Ditě Keslové za svoz na Regionální výstavu do Kynšperka nad Ohří
 • Pořízení účetního programu Kelstart od 1.1.2022
 • Ditě Keslové za účast na konferenci ÚOK drůbeže proplatit cestovné v hodnotě 3,-Kč/km
 • Proplacení 75% z výstavních poplatků vystavovatelům na celostátních výstavách

 

Bere na vědomí:

 • Informaci pořadatelů oblastní výstavy (ZO Nezvěstice, Chválenice, Tymákov), že se oblastní výstava ve dnech 4. – 5.12.2021 z důvodu epidemiologických opatření ruší.

 

Ukládá:

 • Jednatel V.Eliáš připraví seznam uskutečněných výstav v roce 2021 a počty zvířat na nich vystavených
 • Každý člen oblastního výboru si připraví návrh na rozdělení daru z Krajského sdružení
 • Lang zajistí krmení králičího hopu na Oblastní výstavu
 • Příští schůze – podle epidemiologických podmínek

 

Předseda schůzi ukončil v 16.40 hodin

Václav Eliáš, DiS                                                                                Ing. Václav Krůta

Jednatel                                                                                             Předseda

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň