Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Odbornosti

králíci
drůbež
holubi
okrasné ptactvo

Soutěžní kritéria

K r i t é r i a

soutěže o nejlepší Základní organizaci ČSCH  Oblasti Plzeň na roky 2020 – 2023.

Soutěže se zúčastňují všechny  ZO ČSCH jejichž členové vystavují na oblastní výstavě v daném roce.

Do soutěže ZO se započítávají 3 nejlépe hodnocené kolekce drůbeže, holubů a králíků vystavovatelů dané základní organizace. Do soutěže se započítávají maximálně 2 kolekce od jednoho vystavovatele ZO, v každé odborné sekci s podmínkou, že se jedná o rozdílná plemena, případně barevné nebo kresebné rázy. Vítězem se stává ta ZO, která získala nejvíce bodů za 9 soutěžních kolekcí.

Při rovnosti soutěžních bodů  jednotlivých ZO rozhodují tato kritéria :

 1/  Vyšší bodový zisk  na nejlepší jedince z odborností drůbež, holubi a králici.

 2/  Větší počet vystavených zvířat na oblastní výstavě z konkrétní ZO.

Oblastní soutěže se zúčastňují i ZO s menším počtem vystavených kolekcí.

Podmínky soutěžních kolekcí pro oblastní výstavu jednotlivých odborností navrhují jednotlivé odbornosti a schvaluje Konference oblastní organizace.

Nejúspěšnější ZO ČSCH budou odměněny poháry. Vyhodnocení se provádí při konání oblastní výstavy a počet udělených  pohárů závisí na počtu soutěžících ZO.

 1/ Počet soutěžících ZO ČSCH        do 5 ZO /včetně/ bude udělen – 1 pohár

 2/ Počet soutěžících ZO ČSCH         do  9 ZO /včetně/ budou uděleny  – 2 poháry

 3/ Počet soutěžících ZO ČSCH         nad  9 ZO           budou uděleny    – 3 poháry.

Soutěžní kritéria byla navržena výborem Oblastní organizace ČSCH Plzeň a schválena Oblastní konferencí konanou dne 27. června  2020.

Kritéria soutěže o nejúspěšnějšího chovatele králíků

počínaje rokem 2024

Soutěž probíhá pouze na Oblastní výstavě daného roku,

přípustné jsou kolekce S4 mláďata, S4 dospělí, S2+2 mláďata, S2+2 dospělí a CHS dospělí, s omezením na zvířata z odchovu vystavovatele. Jeden vystavovatel může na Oblastní výstavě vystavit více kolekcí s podmínkou, že se u jeho kolekcí jedná o rozdílná plemena, případně rozdílné barevné rázy.

Budou uděleny 2 poháry:

 1. pohár pro běžně chovaná plemena,
 2. pohár pro méně chovaná plemena (NoS, strakáčci s kresbou anglickou, králíci japonští, rhônští, zakrslíci, králíci dlouhosrstí a saténoví).

Minimální počet bodů pro udělení poháru je 376,0 bodů za kolekci. Při rovnosti bodů rozhodnou o konečném umístění posuzovatelé, dle kritérií pro určení pořadí uvedených v platném vzorníku králíků. V případě, že v jedné soutěžní skupině nebude pohár udělen, bude pohár přesunut do jiné skupiny dle bodového hodnocení kolekce a označen pořadím.

Na každých 20 králíků bude udělena čestná cena, přičemž nejméně 1 čestná cena bude udělena mladému chovateli na kolekci králíků.

Kritéria soutěže o nejlepšího chovatele

Drůbeže

hus, kachen, pižmovek, krůt, křepelek a kura v Oblasti Plzeň 

Všeobecné zásady:

 1. Soutěže se zúčastní automaticky každý chovatel plzeňské oblasti, který vystaví svoji drůbež na oblastní výstavě při dodržení níže uvedených pravidel.
 2. Zvířata mohou soutěžit do stáří 6-ti let dle reglementu EE a platného českého Vzorníku plemen drůbeže
 3. V soutěžní kolekci musí být zastoupena obě pohlaví
 4. Soutěžící podá přihlášku včas, všechny potřebné nacionále musí být uvedeny v katalogu
 5. a/ V přihlášce uvede jméno, příjmení, adresu a název ZO. Mladý chovatel označí přihlášku zkratkou MCH a rokem narození

b/ Soutěžící vypíše do přihlášky druh, plemeno, barevný ráz a pohlaví přihlášené kolekce (názvosloví by mělo odpovídat platnému českému Vzorníku plemen drůbeže)

 1. Soutěžící může podat libovolný počet přihlášek do stejné skupiny nebo do různých skupin. Vždy se však musí jednat o dvě různá plemena nebo barevné a kresebné rázy. 
 2. Soutěží se ve skupinách:

A – H   – označení skupin ve stávajícím vzorníku

1 – 4    – označení podskupin ve stávajícím vzorníku

           Husy                                              A 1,2,3

          Kachny, pižmovky                         B 1,2,3,4

          Krůty                                             C 1

          Křepelky, perličky                                                            C 2,3

          Těžká plemena kura velká a zdrobnělá                           D 1,3

          Střední plemena kura velká                                             D 2

          Střední plemena kura zdrobnělá                                     D 4

          Bojová plemena kura                                                      E 1,2,3,4

          Lehká plemena kura velká                                              F 1,2,3

          Lehká plemena kura zdrobnělá                                      F 4,5,6

          Plemena kura se zvláštními znaky                                  G 1,2,3,4

          Původní zakrslá plemena kura                                        H 1,2

(veškeré skupiny soutěžní s kolekcemi v o počtu tří kusů)

Bod č. 7 všeobecných zásad se na přihlášku nemusí vypisovat.

 

 1. Při přihlášení (do konce uzávěrky) více než 30-ti kusů jednoho plemene bude toto plemeno vyjmuto z uvedené skupiny a bude samostatně soutěžit o pohár „Vítěz skupiny“
 2. Všichni mladí chovatelé, kteří vystaví na oblastní výstavě svoji kolekci budou odměněni.

 

Vítěz skupiny oblastní výstavy pro rok 

 

Ø  Soutěží se o 12 menších pohárů.

Ø  Vítěz skupiny je nejlépe hodnocená kolekce téže skupiny.

 ve tříčlenné kolekci musí tato kolekce získat minimálně 279 bodů, přičemž všechny tři kusy musí splňovat hodnocení VD (93 bodů).

Ø  V případě, že nedosáhne kolekce minimálního hodnocení (součtem bodů nebo minimálním dosažením tříd) nemůže získat titul „vítěz skupiny“

Ø  Nedosáhne-li minimálního hodnocení (součtem nebo třídou) žádná kolekce ve skupině „Vítěz skupiny oblastní výstavy“ se v této skupině neudělí.

Ø  Při rovnosti součtu bodů dvou nebo několika kolekcí téže skupiny rozhoduje pro udělení titulu:

a/ vyšší hodnocení plemeníka (plemeníků)

b/ nejvyšší hodnocení zvířete

c/ nejvyšší známky na oceňovacích lístcích celé kolekce

d/ rozhodne OO komise drůbeže

Ø  Posuzovatelé vypisují „Oceňovací lístky kolekce“ na všechny kolekce oblastní výstavy

Ø  Posuzovatelé označí nejlepší kolekci každé skupiny razítkem „Čestná cena“

Ø  OO komise drůbeže označí tento již orazítkovaný lístek poznámkou „Vítěz skupiny“

Ø  Nepřidělí-li se „Vítěz skupiny“ na některou skupinu drůbeže ať již proto, že skupina nebyla chovateli vůbec obsazena nebo pro výše uvedená kriteria nesplňovala kolekce minimální hodnocení, je možné tuto ušetřenou cenu přidělit libovolné kolekci oblastní výstavy jiné skupiny s nejlépe hodnoceným součtem na druhém popř. třetím místě. Tato cena však neponese označení „Vítěz skupiny“, ale označení „Čestná cena“¨

 • Podmínkou pro udělení poháru pro vítěze skupiny je účast alespoň dvou kolekcí dané skupiny na oblastní výstavě

 

Mistr chovatel oblasti Plzeň 

Ø  O tento titul a velký pohár soutěží vítězové skupin

Ø  Jeden titul ,,Mistr chovatel“ vzejde z výběru tříčlenných kolekcí ze skupin husy, kachny, pižmovky a krůty

Ø  Druhý titul ,,Mistr chovatel“ vzejde z výběru tříčlenných kolekcí ze skupin perliček, křepelek a kura

Ø  Oba tito ,,Mistři chovatelé“ obdrží i velké poháry

Ø  Je možné zadat u tříčlenných kolekcí ještě titul „Vicemistr chovatel“, popř. i tohoto vicemistra ocenit dalším pohárem

Ø  Při zadávání titulu ,,Mistr chovatel“ se postupuje stejně jako při rozhodování o vítězi skupiny.

 

 

Mladí chovatelé oblasti Plzeň

Ø  Všichni mladí chovatelé oblasti Plzeň, kteří se zúčastní oblastní výstavy v odbornosti „drůbež“, budou odměněni plaketou

Ø  Všichni MCH soutěží dle stejných podmínek jako dospělí chovatelé, tzn. mohou vyhrát jak v soutěži Vítěz skupiny, tak i Mistr chovatel. Samostatná soutěž pro MCH se nezřizuje.

Ø  Pohár ,,Nejlepší MCH oblasti Plzeň“ získá nejlépe hodnocená kolekce drůbeže výběrem ze všech skupin.

Ø  O přidělení tohoto poháru při rovnosti rozhodne OO komise drůbeže.

Kritéria soutěže o nejúspěšnějšího chovatele okrasných holubů Oblastní organizace ČSCH Plzeň

na roky 2020 – 2023

Jediným kritériem je počet získaných bodů na oblastní přehlídce za kolekci 6 holubů stejného plemene a stejného barevného a kresebného rázu.

V kolekci musí být nejméně 2 výletci  a stáří holubů max. 6 let včetně daného roku. Započítávají se do hodnocení všichni holubi v kolekci.

Při rovnosti získaných bodů rozhoduje :

1/ Větší počet výletků v kolekci.

2/ Vyšší ocenění jednotlivých holubů v kolekci.

3/ Menší průměrné stáří holubů v kolekci.

4/ Vyšší ocenění dvou výletků v kolekci.

Soutěžící budou oceněni 3mi poháry dle počtu získaných bodů případně dle doplňujících ukazatelů. Na každých 25 holubů bude udělena jedna čestná cena. Mladí chovatelé soutěží za stejných podmínek. Nejméně jedna čestná cena bude udělena na holuba mladého chovatele Do kolekce oceněné pohárem nebude čestná cena udělována. Vystavovatel může vystavit více kolekcí, ale různých plemen nebo barevných a kresebných rázů O kapacitě výstavního fundusu  rozhoduje pořadatel výstavy. Posuzování holubů provedou posuzovatelé mimo oblast Plzeň.

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň