Oblastní organizace Českého svazu chovatelů Plzeň

Aktuality

Oblastní organizace Plzeň sdružuje 18 základních organizací na území okresů Plzně – města, Plzně – jihu a části Plzně – severu.

Vážení přátelé, příští rok je rokem volebním. Do všech ZO jsem poslal informace o volbách. Je nutné dodržet termíny. Tyto informace zveřejňuji i zde, pro všechny členy. Viz níže. 

Mimořádná veterinární opatření – nařízení SVS- aviární nákaza-ptačí chřipka.

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky: 

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy: 

a) zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována;není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, 

b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky, 

c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež, 

d) nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků. 

Nelze-li chovanou drůbež trvale umístit do uzavřeného prostoru, je nutné udělat taková opatření, aby venkovní prostory byly omezeny a zamezily v co nejvyšší možné míře přístup volně žijících ptáků. Tedy není bezpodmínečně nutné chovanou drůbež uzavírat do uzavřeného prostoru.

Informace o volbách 2023

Informace k objednání členských známek

Objednávky známek s časopisem chovatel na rok 2023 je nutné objednat do 14.12.2022.

Fakturace ostatních známek je do 31.1.2023

Výše členského příspěvku na rok 2023:

Dospělý člen bez časopisu Chovatel ………………………… 360,-Kč

Mladý chovatel ( 6 – 18 let) bez časopisu Chovatel ……… 210,-Kč

Dospělý člen s časopisem Chovatel ……………………………. 720,-Kč

Mladý chovatel s časopisem Chovatel ………………………….. 570,-Kč

Dne 19.10.2022 ve věku 75 let zemřel zakládající člen ZO Spálené Pořičí, přítel Václav Pelikán.

Informace pro organizátory chovatelských výstav:

Veterinární podmínky, které obsahují veterinární potvrzení pro drůbež, se týká registrovaných chovů CZ. Netýká se malochovů. Na naše výstavy stačí čestné prohlášení, že zvířata jsou očkovány dle očkovacího schématu a jsou zdravá, tudíž nejeví příznaky choroby.

Byly přidány výsledky z krajské výstavy Nezvěstice 2022

Na e-mailové adresy všem funkcionářům byla rozeslána tabulka k doplnění funkcí ve vašich základních organizací. Tabulku prosím vyplňte a pošlete zpět. 

Podle aktuálního přihlášení členských známek, máme v naší oblasti 18 základních organizací, o celkovém počtu 316 členů, z toho 282 dospělých a 34 mladých chovatelů. Oproti loňskému roku máme o 22 členů méně. Konkrétně o 16 dospělých chovatelů a 6 mladých chovatelů. Někteří mladí chovatelé dovršili věku dospělého. 

ČSCH

Adresa

Edvarda Beneše 24

Plzeň