Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 05.05.2014

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

                

Zápis

Oblastní konference OO ČSCH Plzeň

29.3.2014

Místo konání: Přeštice

 

Oblastní konferenci zahájil předseda Oblastní organizace Ing. Václav Krůta v 9.40 hodin. Delegáty a ostatní účastníky přivítal a vyzval všechny o uctění památky zesnulým povstáním. Po uctění památky vysvětlil místo konání. Poslední léta se konaly konference v Nezvěsticích a byl čas na změnu místa. Další konference se budou konat různě po základních organizacích, kde mají kapacitu o konání těchto konferencí.

Dále seznámil přítomné s programem.

Program:

1)      Zahájení a schválení programu

2)      Volba mandátové a návrhové komise

3)      Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

4)      Kontrola plnění usnesení z konference 2013

5)      Zpráva předsedy OV ČSCH o činnosti

6)      Zpráva pokladní a výsledky hospodaření za rok 2013

7)      Zpráva revizní komise

8)      Diskuze k předneseným zprávám

9)      Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějších chovatelů králíků, drůbeže a holubů oblasti Plzeň za rok 2013

10)  Zpráva předsedy mandátové komise

11)  Návrh činnosti oblastního výboru a rozpočet na rok 2014

12)  Schválení kritérií pro soutěž králíků

13)  Zpráva o situaci v ČSCH

14)  Volba delegátů na VH ČSCH

15)  Diskuze k předneseným zprávám

16)  Usnesení a závěr

 

Do mandátové komise byli zvoleni: př. Menoušek a př. Nygrýn.

Do návrhové komise byli zvoleni: př. Loukota, Balíček, Krofta

Ověřovatel zápisu: př. Čechura

Zpráva předsedy:

Předseda zhodnotil práci za poslední rok.

Konstatoval, že Oblastní organizace sdružuje 21 základních organizací a 350 členů, z toho je 40 mladých chovatelů. Oproti loňskému roku je to snížení o 5 členů. Nejpočetnějšími organizacemi jsou Plzeň a Přeštice, neméně početní jsou Roupov a Horšice. Časopis odebírá 121 členů. Poděkoval všem funkcionářům a aktivním chovatelům za odvedenou práci pro rozvoj a prezentaci chovatelství v našem regionu.

Konalo se 11 místních výstav a další byly vyšší a speciální. Pochválil chovatele za zúčastnění na Regionální výstavě. Seznámil přítomné o předání poháru na Krajské výstavě okrasného ptactva př. Horovi za nejlepší umístění chovatele z naší oblasti na této výstavě. Vyjádřil se k Oblastní výstavě. Tato výstava byla opět ztrátová. Z tohoto důvodu se oblastní výbor zabýval otázkou, zda by neměla být tato akce dotována oblastní organizací. Jako kladná a již tradiční akce probíhá na této výstavě Mikulášská nadílka, při které mladí chovatelé dostanou sladké dárečky za přednesenou básničku nebo písničku. Vyhodnocení této výstavy probíhá po skončení akce, u mladých chovatelů na akci mladých chovatelů, která pravidelně probíhá v květnu na nějakém vždy zajímavém místě. Dalším bodem zprávy předsedy byla účast na celostátních výstavách. Tyto akce jsou našimi chovateli, bohužel, málo využívané, a to i za podpory příspěvku na celostátní výstavnictví, o kterém se mezi členskou základnou moc neví. Poprosil delegáty o lepší informovanost. Loni to byly celostátní výstavy v Lysé nad Labem. Vyjádřil se k částečné obměně členů oblastního výboru, kde před rokem došlo k hlasování a tím dostal oblastní výbor nové členy. Konstatoval, že došlo k „omlazení výboru“. Nově jsou zápisy výborových schůzí na webových stránkách Oblastní organizace ČSCH. Díky elektronické komunikaci a webovým stránkám se zlepšila komunikace mezi OV a ZO. Z ekonomické oblasti se vyjádřil, že výbor pracuje v kladných číslech a není ztrátová. Dále připomněl, že ZO ČSCH  Tymákov oslaví 50-ti leté výročí vzniku.

 

Zpráva pokladní:

Pokladní oblastního výboru Bc. Dita Keslová seznámila delegáty s pohybem na účtu.

Výdaje:

Jízdné                                                                                    6 874,-Kč

Příspěvek MCH(soutěž 2 536,-Kč + Mikuláš 996,-Kč)           3 532,-Kč

Regionální výstava                                                                2 500,-Kč

Celostátní výstavy – chovat.vyplaceno                                 5 580,-Kč

Poštovné                                                                                1 162,-Kč

Agenda                                                                                  3 375,-Kč

Telefon                                                                                     800,-Kč

Vyhodnocení soutěží (poháry oblast)                                    8 082,-Kč

Konference                                                                            1 900,-Kč

Odměny                                                                                7 050,-Kč

Ostatní (dárkový balíček 1993,-Kč; keramika 1200,-Kč)      3 193,-Kč

Registrace králíků                                                                 1 221,-Kč

Nákup oceňovacích lístků                                                     4 610,-Kč

Zaplacení kroužků                                                               39 969,-Kč

_______________________________________________________

Celkem                                                                              89 848,-Kč

 

Příjmy:

Členské příspěvky                                                                45 905,-Kč

Registrace králíků od ZO ČSCH                                            3 055,-Kč

Prodej kalendářů                                                                     330,-Kč

Prodej oceňovacích lístků                                                     2 860,-Kč

_______________________________________________________

Celkem                                                                              52 150,-Kč

 

Závěrem požádala paní Keslová delegáty, aby při placení používali kolonku Zpráva pro příjemce a vepsali tam účel platby a ZO ČSCH.

Zpráva revizní:

Předseda Ing. Pavel Kovařík představil členy revizní komise, následně zhodnotil a pochválil je za jejich dosavadní práci. Kontrola výpisů proběhla bez závad. Stav finančních prostředků souhlasí s pokladní evidencí.

 

Diskuze:

Zprávy jednotlivých vedoucích odborů:

MCH:

Vedoucí mladých chovatelů Ing. Lisnerová požádla o lepší spolupráci a seznámila přítomné delegáty o připravované akci MCH na Ranči Šídlovák, která se koná 17. Května. Při té příležitosti rozdala letáky, které obsahují omalovánky pro děti. Plakáty budou také volně ke stažení na webových stránkách oblastní organizace.

Králíci:

Vedoucí odboru králíků Kohout se představil jako nový člen oblastního výboru, kde zastává funkci vedoucího odboru králíků. Kritizoval regionální výstavu v Kralovicích, kde krmili králíky na podlahu, misky byly použity pouze na vodu. Zhodnotil a jmenoval vystavující člany na této výstavě.

Ve stejný den, jako byla pořádána Oblastní konference, konala se v Praze také ústřední konference králíků, kam byl vyslán Ing. Lang za vedoucího J. Kohouta.

Na celostátní výstavě v Lysé nad Labem byli vyhlášeni Ing. Lang za mistra plemene Vídeňský šedý a Bc. Bukovská za Český albín. Poděkoval za zúčastnění výstav.

Vyjádřil se ke kritériím, byly nepřehledná a nesrozumitelná. Byly vypracovány nové, které budou později představeny a snad i schváleny.

Ing. Krůta: přidal se ke kritice krmení králíků na Regionální výstavě.

 

Drůbež:

Martin Loukota zhodnotil dosavadní činnost na regionální a oblastní výstavě, vyjmenoval členy, které se zúčastnili regionální výstavy, které tímto poděkoval. Dále zhodnotil Oblastní výstavu v Dnešicích a pochválil mladého chovatele Kesla, který se stal vítězem výstavy. Seznámil delegáty o konané Ústřední konferenci ČSCH drůbeže, kde se hlasovalo o schválení dotací za plemenné chovy.

Holubi:

Ing. Krůta přítomné delegáty informoval o konaných dvou odborných komisích za uplynulý rok, při kterých bylo projednáno zajištění výstav, vyhodnocení soutěže a doladění kritérií. Na této konferenci jmenoval členy, jež se zúčastnili Regionální výstavy v Kralovicích.

Doobjednané kroužky byly částečně dodány. Objednání kroužků na příští rok musí být do 31.7.2014. Kroužky zaplatí OV, základní organizace dodají platby později.

Vyjádřil se k hodnocení holubů evropským způsobem. 5.4.2014 se v Pardubicích budou schvalovat výjimky na české posuzování. Nové oceňovací lístky budou zdarma.

Na poháry byla domluvena sleva 30%.

Uznání plemenných chovů proběhne letos. V naší oblasti jsou pouze dva plemenné chovy.

Registace králíků:

Oblastní registrátor S. Menoušek seznámil delegáty o registraci králíků. Bylo zaregistrováno 1 065 králíků, což je o 165 méně, než za minulý rok.

 

 

Okrasné ptactvo:

Vedoucí odboru chovatelů okrasného ptactva V. Eliáš seznámil delegáty o proběhách výstavách v naší oblasti, kterými byly Celostátní výstava astrildovitého ptactva a Krajská výstava okrasného ptactva. Obě tyto výstavy se konali v chovatelském areálu v Plzni Doubravce. Jmenoval chovatele, které se zúčastnili těchto výstav a zhodnotil jejich výsledky. Za nejlepšího chovatele naší oblasti byl vyhlášen na Krajské výstavě Antonín Hora, kterému byl předán pohár Oblastního výboru. Dále konstatoval, že kroužky si přes ČSCH  nikdo neobjednal. V tomto roce jsou plánovány dvě výstavy, a to Celostátní výstava astrildovitého ptactva ve dnech 4. – 5.10.2014 v Doubravce, a Krajská výstava se bude konat mimo území naší oblasti, a to ve Kdyni. Všem popřál mnoho chovatelských úspěchů a vyzval o větší účast chovatelů okrasného ptactva na výstavách.

 

Martin Loukota vyzval chovatele, aby si při objednávání nánožních kroužků objednávali počty násobkem 5.

 

Ing. Krůta vyzval ZO ČSCH  Blovice o konání Oblastní výstavy.

 

Předseda ZO ČSCH Blovice Z. Šrámek slíbil konání Oblastní výstavy, dále zeznámil přítomné, že od 17.4.2014 se budou konat chovatelské trhy.

 

Šťáhlavy – J. Zikmund : Dotázal se na placení v elektronické podobě. Zodpověděla pokladní, D. Keslová. Dalším dotaz se týkal nových stanov. Na tento dotaz odpověděl Ing. Krůta. Stanovy budou vypracovány podle nového občanského zákoníku do roku 2016. Budou tam změněny nějaké dosavadní termíny a názvosloví. Připomínky měly být do srpna, na Valné hromadě v listopadu se tyto připomínky neprobírali.

 

Byly vyhodnoceni nejlepší chovatelé:

Roman Škrábek v chovu králíků

Jaroslav Michálek v chovu holubů

Hana Špilarová v chovu vodní drůbeže

Radomír Kesl MCH v chovu drůbeže

 

Po tomto bodě byla vyhlášena 10 minutová přestávka.

 

Po přestávce proběhla zpráva předsedy mandátové komise:

Přítomných delegátů je 20, 4 delegáti chybí.

 

Návrh činnosti Oblastní organizace a závazný návrh rozpočtu na rok 2014

1)      Konat schůze OV dle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce, zápisy z těchto schůzí zveřejňovat na webových stránkách Oblastní organizace ČSCH

2)      Čtvrtletně vydávat Informační zpravodaj

3)      Odbornou chovatelskou činnost rozvíjet prostřednictvím odborných komisí

4)      Naplnit plánované akce MCH, organizačně a finančně je zabezpečit

5)      Organizačně a finančně zajistit účast na Regionální výstavě v Chodově

6)      Organizačně a finančně podpořit Oblastní výstavu v Blovicích

7)      Finančně podpořit vystavovatele na celostátních výstavách úhradou do 50% nákladů na klecné, katalog a manipulační poplatky dle zaplacených faktur

Návrh rozpočtu na rok 2014:

Příjmy:

Členské příspěvky:                                                     46 000,-Kč

Výdaje:

Jízdné                                                                         6 000,-Kč

MCH                                                                          3 500,-Kč

Reg. Výstava                                                              5 000,-Kč

Celostátní výstavnictví                                              5 500,-Kč

Pošta a agenda                                                          4 000,-Kč

Telefon                                                                      1 500,-Kč

Soutěže – poháry                                                       7 000,-Kč

Konference                                                                2 000,-Kč

Odměna                                                                    6 000,-Kč

Ostatní                                                                       2 000,-Kč

Registrace                                                                 1 500,-Kč

Celkem výdaje                                                                      46 000,-Kč

 

Kritéria králíků:

J. Kohout seznámil delegáty s novými kritérii králíků. Uvedl, že cílem bylo zjednodušit a upřesnit tyto kritéria, zvýhodnit podmínky pro těžko chované plemena králíků, které mají samostatnou skupinu a také zvýhodnit mladé chovatele.

Př. Louda: Navrhl dávat kritéria na konferencích jen na vědomí. 

 

Zpráva o činnosti ÚV ČSCH:

Ing. Krůta informoval o neshodách mezi ÚKK a ÚV ČSCH. Uvedl, kdy byla zvolena ÚKK, jak probíhala doposud jejich činnost a detailně vylíčil nerespektování požadavků ze strany ÚV ČSCH. Reakce na požádání vydání určitých dokumentů byla ze strany předsedy ÚV Kotyzi neadekvátní a výsledkem byla demise předsedkyně ÚKK Bc. Lamešové, Ing. Krůta byl obviněn za lhaní, ale nakonec připustil, že použil nesprávný výraz. Z tohoto důvodu bude v červnu mimořádná Valná hromada ÚV ČSCH.

 

Př. Čechura: informoval o tlaku tzv. bohatých lidí privatizovat celou organizaci ČSCH. Tyto lidé se údajně pohybují v chovu okrasného ptactva. Apeloval na delegáty, aby k tomuto činu nedošlo. Dále informoval o posuzování holubů dle evropského vzoru. Nedostatky zvířat, které se postihovaly, budou vady přípustné. Vysvětlil bod nového občanského zákoníku, a to, že spolek nemůže mluvit do ústavního plánu, sdružení ano. Dle nového občanského zákona se budou opravovat stanovy, kde se bude měnit názvosloví. Svaz bude přeměněn na spolek podle vzoru první republiky.

Ing. Krůta: zodpověděl dotazy na posuzování holubů z pohledu posuzovatele. Uvedl, že je tím snaha zvednout bodovou hranici a hledají se přednosti, doporučení a vady.

Ing: Kovařík: vysvětlil nový občanský zákoník a dal návrh na podání trestního oznámení na členy ÚV ČSCH, s čím delegáti souhlasili.

 

Proběhla volba delegátů na VH ČSCH, kde byli zvoleni Ing. Krůta a Eliáš

 

 

Návrh na usnesení:

z konference delegátů Oblastní organizace Plzeň konané dne 29.března 2014 v Přešticích

Konference schvaluje:

1)      Program inference

2)      Členy mandátové komise: Menoušek, Nygrýn

3)      Členy návrhové komise: Ing. Loukota, Balíček, Krofta

4)      Zapisovatele: Eliáš, ověřovatele: Čechura

5)      Zprávu pokladní a uzávěrku účtů za rok 2013

6)      Zprávu předsedy revizní komise

7)      Plán činnosti a rozpočtu na rok 2014

8)      Upřesněná pravidla pro soutěž odbornosti holubů

9)      Pravidla pro soutěž odbornosti králíků

10)  Konání Oblastní výstavy pro rok 2014 v Blovicích

11)  Delegáty na MVH ČSCH  v Praze dne 21.6.2014: Ing. Krůta; Eliáš

12)  Počet delegátů na konferenci v roce 2015 v poměru 1:25

Bere na vědomí

1)      Kontrolu plnění usnesení z konference 2013

2)      Zprávu předsedy Oblastního výboru o činnosti za rok 2013

3)      Vyhodnocení soutěží o nejúspěšnějšího chovatele za rok 2013

4)      Informace vedoucích odborností, MCH a registrátora

5)      Informace a diskusní příspěvky delegátů ZO ČSCH

Doporučuje: zástupcům předložit návrh na MVH ČSCH podání trestního oznámení členů

          ÚV ČSCH

Konference  ukládá:

1)      Naplnit plán činnosti a rozpočet na rok 2014

2)      Zaplatit členské příspěvky členů na rok 2015, zpracovat evidenční listy a výkazy členů ZO ČSCH na rok 2015 a tyto předat Oblastnímu výboru do 25.11.2014

3)      Vedoucím odborností K, H, D, MCH a registrátorovi naplnit odbornou činnost svých úseků

4)      ZO ČSCH Blovice uspořádat Oblastní výstavu

Přítomno 20 delegátů

Nepřítomni 4 delegáti

Hlasovalo: pro 20; proti 0; zdrželo se 0

Konferenci ukončil předseda Ing. Václav Krůta ve 12.40hod.

Zapsal: Václav Eliáš, DiS

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Čechura