Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 19.05.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

                

Zápis

Oblastní konference OO ČSCH Plzeň

18.4.2015

Místo konání: Nezvěstice

 

Pozváno 26 delegátů, přítomno 20 delegátů, omluveni 5 delegáti, neomluveni 1 delegát

 

Oblastní konferenci zahájil předseda Oblastní organizace Ing. Václav Krůta v 9.40 hodin. Delegáty, ostatní účastníky přivítal a pochválil organizátory minulé Oblastní konference konané v Přešticích.

Po tomto úvodu přečetl program:

 

Program konference:

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3)     Kontrola plnění usnesení konference 2014

4)     Zpráva předsedy OV ČSCH a předsedů odborností

5)     Zpráva pokladní a výsledky hospodaření

6)     Zpráva revizní komise

7)     Diskuze k předneseným zprávám

8)     Vyhodnocení nejlepších chovatelů králíků, holubů a okrasného ptactva

9)     Zpráva předsedy mandátové komise

10)  Návrh činnosti OV a rozpočet na rok 2015

11)  Volba delegátů na VH ČSCH

12)  Schválení kandidáta do voleb ÚV ČSCH

13)  Diskuze a návrhy k novým stanovám ČSCH

14)  Usnesení a závěr

Nikdo program nechtěl doplnit. Delegáty byl program schválen všemi hlasy.

Volba mandátové komise: Do mandátové komise byl z Oblastního výboru navržen Stanislav Menoušek, delegáty byl navržen přítel Matoušek a přítel Knížek.

Volba návrhové komise: Z oblastního výboru byl do návrhové komise navržen Jaroslav Kohout, z delegátů přítel Richtr a přítel Louda.

Zapisovatel a ověřovatel zápisu: Zapisovatelem byl navržen Jednatel Václav Eliáš, ověřovatelem zápisu přítel Balíček.

Delegáti Oblastní konference souhlasila s takto navrženými komisemi.

Kontrola plnění usnesení konference 2014: Tuto zprávu přednesl jednatel Václav Eliáš. Přečetl usnesení z minulé Oblastní konference a porovnal se skutečnostmi. Neshledal pochybení ze strany Oblastního výboru. Usnesení z Oblastní konference 2014 bylo splněno.

 

 Zpráva předsedy OV ČSCH a předsedů odborností:

Předseda Ing. Václav Krůta zhodnotil činnost oblastního výboru a základních organizací oblasti Plzeň. Seznámil přítomné delegáty se stavem členské základny naší oblasti. V průběhu roku ukončila činnost Základní organizace Kamenný Újezd a její členové přestoupili do okolních ZO, většinou posílili řady ZO Nýřany. Informoval o výročí ZO Horní Bříza 50 let a Plzeň – Doubravka 90 let založení. Předseda těmto organizacím pogratuloval.  Na výročních schůzích jim byl předán malovaný talíř s věnováním. V dalším roce oslaví výročí ZO Dnešice, Přeštice, Roupov a Šťáhlavy. Dále seznámil delegáty o stavu chovaných zvířat. Byly zlevněné kroužky drůbeže a holubů ze 6,- Kč na 5,-Kč s možností doobjednání kroužků až do června 2015. Dále zdůraznil veterinární prevenci, hlavně očkování králíků proti moru a myxomatóze. Zmínil se o výstavní činnosti v naší oblasti. Ve většině případů byla dodavatelsky a ekonomicky úspěšná. Uspořádáno bylo 11 místních výstav rozšířené o speciálku meklenburských strakáčů v Přešticích, oblastní výstavu holubů gigantů v Nezvěsticích. Plzeň – Doubravka uspořádala výstavu astrildovitého ptactva a stolní bodování králíků teddy. V Nezvěsticích byly uspořádány dvě celostátní výstavy, a to králíků masných plemen a drůbeže, konkrétně vlašek a vyandotek. Oblastní výstavu uspořádala ZO Blovice. Tato výstava byla zdařilá i po ekonomické stránce i mimo podpory 3000,-Kč z rozpočtu Oblastní organizace. Předseda Základní organizaci Blovice poděkoval a požádal zájemce o uspořádání další Oblastní výstavy. Naši chovatelé se zúčastnili dalších výstav regionálního nebo celostátního významu. Naše oblast se zúčastnila celostátní soutěže okresů králíků, drůbeže a holubů, kde se umístila na 14.místě. Drůbežáři se nezúčastnili, králíkáři se umístili na 10.místě, holubáři na 4.místě. Zmínil se o prezentaci a umístění na Regionální výstavě v Chodově, okrese Sokolov. Poděkoval za dobrou reprezentaci a informoval o další Regionální výstavě, která by se měla uskutečnit v Horšovském Týně, okres Domažlice, a to v měsíci říjnu. Dále se zmínil o akcích pro mladé chovatele, letos připravované na den 17.5.2015 v Prusínech. Za tuto práci pochválil Vedoucí mladých chovatelů Ing. Lisnerovou. Všem poděkoval za výstavní činnost ať organizační, tak obesláním zvířat.

Pochválil členy Oblastního výboru za jejich práci. Dodal, že Informační zpravodaj vychází čtvrtletně a je jen na domluvě základních organizacích a jednatelem OV, co bude obsahem. Naopak není spokojen s docházkou na odborné komise. Připomněl, že náplní odborných komisí je činnost těchto odborností, zajištění akcí, výběr kolekcí, koordinace dopravy atd. Pochválil platební morálku základních organizací. Poděkoval všem funkcionářům základních organizací za vzájemnou spolupráci pro rozvoj a prezentaci chovatelství v našem regionu

a vyslovil přání, aby nadále pokračovala. Na závěr všem popřál hodně zdraví, osobní a chovatelské pohody.

Zpráva vedoucího odboru králíků: Jaroslav Kohout zhodnotil uplynulý rok. Byly dopracovány soutěžní kritéria u králíků. Soutěží se ve dvou kategoriích. S docházkou na odborné komise je spokojený. Na této komisi se dohodne většina odborných činností a delegují se vystavovatelé na Regionální výstavy. Vyzval všechny, aby mezi sebou nehledali rivalitu, ale navzájem si pomáhali.  Podal informaci o průběhu Celostátní výstavě mláďat králíků, kde se zúčastnil jako dopravce, celkem na tuto akci jel 3x. Poděkoval všem zúčastněným chovatelům za reprezentaci. Pochválil chovatele Přibyla a Škrábka za jejich úspěchy na výstavách. Dále informoval o konferenci ÚOK králíků. Ta se konala v aule školy. Kritizoval stísněné podmínky a nevytopená místnost. Hovořilo se tam o konání Celostátní výstavy mláďat v zastřešených prostorách. Padla tam kritika o porušení dohody o konané výstavě v Litovli – Nasobůrkách.

Přečetl vyhodnocení Oblastní soutěže a jmenoval vítěze.

 

Zpráva vedoucího odboru drůbeže: Martin Loukota si postěžoval na slabou účast chovatelů na komisi odbornosti drůbeže a vyzval přítomné delegáty k lepší účasti. Na výstavách vystavují stejní chovatelé. Dále zhodnotil Regionální výstavu, u Oblastní výstavy pochválil dobré zajištění, kritizoval výkon z jednoho z posuzovatelů, které mnohé vystavovatele poškodil. Informoval o úpravě standardu u několika plemen. Zmínil se o jednání ÚOK.  Toto jednání hodnotil jako neorganizované, zmatečné. Nebyl schválen rozpočet. Na závěr poděkoval všem chovatelům za jejich práci.

Zpráva Oblastního registrátora: Stanislav Menoušek informoval o registraci králíků. Bylo registrováno 1 037 králíků, což je pokles o 27 kusů. Dále informoval o počtu jednotlivých plemen. Předseda Ing. Krůta doplnil tuto zprávu a zapomenutí účtovaného navýšeného příspěvku za registraci. Navrhuje zaplatit registraci králíků za rok 2014.

Zpráva vedoucího odboru holubů: Ing. Václav Krůta dodal výsledkovou listinu čestných cen holubů. Zhodnotil práci chovatelů holubů, výstavní činnost a vyhodnotil nejlepší chovatele.

Zpráva vedoucího okrasného ptactva: Václav Eliáš informoval delegáty o konaných výstavách. V Plzni – Doubravce se konala výstava astrildovitého ptactva. Posteskl si, že jeden z organizátorů ukončil členství z výše zmiňované organizaci a přešel jinam, bohužel i mimo naší oblast. Dále informoval o konání Krajské výstavy a z té jmenoval nejlepšího vystavovatele naší oblasti. Seznámil přítomné s pořadím na této výstavě. Příští Krajská výstava se bude konat v Plzni – Doubravce. Všem popřál hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů.

 

Zpráva pokladní a výsledky hospodaření: Vzhledem k nepřítomnosti pokladní, Ditě Keslové přečetl její zprávu předseda Ing. Krůta. Seznámil delegáty se skutečnými výdaji oproti návrhu.

Položka

Návrh 2014

Skutečnost 2014

 

Rozdíl

Oblastní výstava

      3 000 Kč

                3 000 Kč

 

 

Jízdné

      6 000 Kč

                5 480 Kč

 

 

Mladí chovatelé

      3 500 Kč

                6 185 Kč

 

- 2 685 Kč

Regionální výstava

      5 000 Kč

                5 670 Kč

 

-    670 Kč

Celostátní výstava

      5 500 Kč

                8 072 Kč

 

- 2 572 Kč

Pošta + agenda

      3 000 Kč

                3 969 Kč

 

-    969 Kč

Telefon

      1 500 Kč

                         - Kč

 

  1 500 Kč

Soutěže - poháry

      7 000 Kč

                4 821 Kč

 

  2 179 Kč

Konference

      2 000 Kč

                1 500 Kč

 

     500 Kč

Odměny

      6 000 Kč

                8 765 Kč

 

- 2 765 Kč

Ostatní, rezerva

      2 000 Kč

                         - Kč

 

  2 000 Kč

Registrace

      1 500 Kč

                1 597 Kč

 

-      97 Kč

Celkem

    46 000 Kč

              49 059 Kč

 

-3 579 Kč

 

 

 

 

 

Příjmy

    46 000 Kč

              46 000 Kč

 

 

 

Celkový stav pokladny činí 27 884,-Kč. Výše udávaný schodek nám vyrovná doplatek za registraci králíků a proplacená faktura za reklamu na Oblastní výstavě.

 

Zpráva revizní komise: Ing. Pavel Kovařík seznámil delegáty o složení a činnosti revizní komise. Zhodnotil a pochválil činnost pokladní Dity Keslové a potvrdil dosavadní stav pokladny 27 884,-Kč. Za revizní komisi popřál všem za odvedenou práci v uplynulém roce.

 

Diskuze k předneseným zprávám:

Př. Louda: od 1.3.2015 je návrh na standard pro králíky teddy. U Českého albína je změna u posuzování v pozici 5. Zakrslý králíci se posuzují od 4 měsíců, střední plemena se posuzují od 5.měsíce. Mladší nebudou posouzeni. Navrhl, aby se tyto informace byly součástí Informačního zpravodaje.

Př. Albrecht: Vznesl dotaz na nové rodokmeny. Př. Louda mu odpověděl, že se nic nemění.

Př. Čechura: kritizoval kroužky, jsou ostré a špiní se. Dále kritizoval nový způsob posuzování holubů. Je nevhodné pro většinu plemen holubů. Informoval, že vznesl dotaz na specializovaný klub holubů Římanů, ale nedostal odpověď. Navrhl, aby byly obnoveny chovatelské dny, kdy se chovatelé lépe mohli poznat a vyměnit si zkušenosti i kontakty.

Ing. Krůta reagoval na kroužky. Holubáři byli spokojeni, hrany kroužků jsou letos zaoblené.

 

Vyhodnocení nejlepších chovatelů králíků, holubů, a okrasného ptactva:

Za králíky předal ocenění Jaroslav Kohout, za holuby Ing. Václav Krůta a za okrasné ptactvo Václav Eliáš. Za králíky byly předány ceny př. Nazarovovi v zastoupení a př. Balíčkovi , za holuby byli oceněni Ing. Krůta a př. Janoušek a za okrasné ptactvo př. Kondrys.

 

Zpráva předsedy mandátové komise:

Předseda mandátové komise Stanislav Menoušek přednesl, že konference dle počtu přítomných delegátů je usnášení schopná.

 

Návrh činnosti Oblastního výboru a rozpočet 2015: Předseda Ing. Krůta přednesl návrh činnosti Oblastního výboru v tomto znění:

1)     Konat schůze OV dle potřeby, nejméně 1x za čtvrtletí, zápisy z těchto schůzí zveřejňovat na webových stránkách Oblastní organizace Plzeň

2)     Čtvrtletně vydávat Informační zpravodaj

3)     Odbornou chovatelskou činnost rozvíjet prostřednictvím odborných komisí

4)     Naplnit plánované akce mladých chovatelů, organizačně a finančně je zabezpečit

5)     Organizačně a finančně zajistit regionální výstavu v Horšovském Týně

6)     Organizačně a finančně podpořit oblastní výstavu

7)     Finančně podporovat vystavovatele na celostátních výstavách úhradou do 50% nákladů na klecné, katalog a manipulační poplatky dle zaplacených faktur

Dále se diskutovalo o možné podpoře za evropskou výstavu částkou 100,-Kč. Padl názor, že buďto bude podporována celostátní výstava nebo Evropská.

Hlasováním bylo rozhodnuto, že finančně podporovat se bude celostátní výstavnictví. Hlasování:  proti 1,pro 19, zdržel se 0.

 

 

Finanční úhrada nákladů na celostátní výstavy do 50% nákladů na klecné, katalog a manipulační poplatky. Předložení faktur do 31.12.2015. Pokud částka přesáhne 8 000,-Kč, budou tyto poplatky kráceny.

 

Návrh rozpočtu na rok 2015

Výdaje

Položka

Návrh 2015

Oblastní výstava

      3 000 Kč

Jízdné

      6 000 Kč

Mladí chovatelé

      7 500 Kč

Regionální výstava

      4 000 Kč

Celostátní výstava

      8 000 Kč

Pošta + agenda

      4 000 Kč

Telefon

               - Kč

Soutěže - poháry

      5 000 Kč

Konference

      2 000 Kč

Odměny

      6 000 Kč

Ostatní, rezerva

      2 000 Kč

Registrace

      1 500 Kč

Celkem

    49 000 Kč

Příjmy

členské příspěvky

46 500 Kč

registrace

      3 000 Kč

Reklama

      2 500 Kč

Celkem příjmy

52 000 Kč

Rekapitulace

Příjmy

    52 000 Kč

Výdaje

    49 000 Kč

Rezerva

      3 000 Kč

 

 

Volba delegátů na Valnou hromadu ČSCH: navržení delegáti na Mimořádnou Valnou hromadu a Valnou hromadu v září a prosinci byly delegováni předseda Ing. Václav Krůta a jednatel Václav Eliáš, DiS. Všichni byli pro, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.

Schválení kandidáta do voleb ÚV ČSCH: Ing. Krůta vysvětlil neuspokojivou situaci v Ústřední výboru ČSCH, a rozhodl se kandidovat do voleb ÚV ČSCH.

Oblastní konference jednomyslně schválila Ing. Václava Krůtu jako kandidáta do voleb ÚV ČSCH. 

 

Diskuze a návrhy o nových stanovách ČSCH: Původní stanovy vypracované právní kanceláří jsou nekonkrétní, rozsáhlé. Konference nesouhlasí s podílem rozdělení příspěvků, dále s rozdělením organizací v rámci územního členění, místní a okresní příslušnosti, určování počtu delegátů na konferenci, u chovatelských klubů zrušení právní subjektivity, na Valné hromadě, každý delegát jeden hlas, změny Valné hromady navrhovat do 15 dnů, tyto změny by konference musela schválit.

JUDr. Daniševič vypracoval nové stanovy, kde o výši členských příspěvků rozhoduje Valná hromada.

Př. Kohout: podporuje poslední návrh stanov, které se mu dostaly do ruky, navrhuje, aby se tam ujasnilo názvosloví.

Jednatel Eliáš reagoval na příspěvek přítele Kohouta. Dle posledních návrhu stanov, které dostal den před konáním Oblastní konference toto bylo opraveno a upraveno členění takto: Pobočné spolky jsou: základní, oblastní nebo okresní organizace. Dále připomínkoval, že v návrhu nových stanov chybí funkce jednatele. Připomněl, problémy, které by tímto nastaly. Navrhl opravit některé paragrafy o tuto funkci.

Přítel Menoušek: napadá návrh stanov o podnikání.

Přítel Louda: Informuje, že na webu ČSCH se stanovy mění.

Přítel Čechura: informoval, jak se vytváří stanovy v jiných organizacích.

Jednatel Eliáš: Vytáhl si nejčastější otázky a odpovědi Nového občanského zákoníku, se kterým musí stanovy korespondovat. Tím odpověděl na příspěvek přítele Menouška. Nezisková organizace nesmí podnikat, příjem může mít z vedlejší činnosti, které není hlavní činností organizace. Dále odpověděl příteli Kohoutovi o názvosloví. Pokud je zažitý název, lze ho nadále užívat.

Přítel Ing. Lang: navrhl, aby jednatel byl i ÚV ČSCH

Předseda Ing. Krůta navrhl, aby se stanovy buďto schválily nebo odmítly jako celek. Při hlasování byli všichni delegáti pro odmítnutí Návrhu stanov vypracovaný právní kanceláří Kučera a ÚV ČSCH.

Oblastní konference ČSCH Plzeň odmítla návrh původních stanov, zpracovaný Právní kanceláří Kučera a ÚV ČSCH jako celek.

 

Diskuze:

Předseda Ing. Krůta se zmínil o novém způsobu posuzování holubů a vysvětlil hlavní rozdíly mezi novým a starým způsobem.

Přítel Kondrys: Navrhl, že v rámci 90.výročí vzniku této Základní organizace, se uchází o konání Oblastní výstavy v prostorách chovatelského areálu v Plzni – Doubravce. Připomněl, že tento areál stavěli sami chovatelé pro konání výstav v rámci brigádnických hodin.  Dále informoval o nových pravidlech při zaklecovávání exotického ptactva.    

Předseda Ing. Krůta informoval o delegáty o přípravě Regionální výstavy.  Dne 2.května se sejdou zástupci okresů na jednání o výše zmíněné výstavě. Regionální výstava se uskuteční v říjnu.

Při hlasování o Oblastní výstavě bylo: pro 11, proti 0, zdrželo se 7.

Oblastní konference schválila výstavu v Plzni – Doubravce v termínu první víkend v prosinci.

 

 

 Návrh na usnesení z konference delegátů Oblastní organizace ČSCH Plzeň konané dne 18.4.2015.

A - Konference schvaluje:

1)     Program konference

2)     Členy mandátové komise př. Menouška, Matouška a Knížka

3)     Členy návrhové komise př. Kohouta, Loudu a Richtra

4)     Zapisovatel: př. Eliáše Dis a ověřovatele př. Balíčka

5)     Zpráva pokladní a hospodaření za r. 2014

6)     Zpráva předsedy RK

7)     Plán činnosti a rozpočet na r. 2015

8)     8 Delegáty na Mimořádnou valnou hromadu a řádnou Valnou hromadu

9)     Počet delegátů na konferenci v r. 2016 v poměru 1 : 25

10)  Kandidáta doplňujících voleb do ÚVČSCH – př. Ing. Krůta

 

B – Konference bere na vědomí:

1)     Kontrolu plnění usnesení konference 2014

2)     Zprávu předsedy Oblastního výboru za r. 2014

3)     Vyhodnocení soutěží o nejlepšího chovatele 2014

4)     Informace vedoucích odborností, MCH a registrátora

5)     Informace a diskusní příspěvky delegátů ZO ČSCH

 

C – Konference ukládá:

1)     Naplnit plán činnosti a rozpočet na r. 2015

2)     Zaplatit členské příspěvky členů na r. 2016 a ostatní poplatky, zpracovat evidenční listy a výkazy členů ZO na r. 2016 a tyto předat oblastnímu výboru do 25. 11. 2015

3)     Vedoucím odborností K, H, D, EP a MCH organizačně zajistit plánování akce

4)     ZO ČSCH Doubravka uspořádat Oblastní výstavu

5)     Zaslat ÚV ČSCH odmítavé stanovisko delegátů k novým navrhovaným novým Stanovám ČSCH.

6)     Uhradit částku na podporu národní výstavy do 50% v úhrnné částce podle předložených faktur, do konce roku 2015 v úhrnné částce 8000 Kč

7)     Pro rok 2015 vybírat za registrovaného králíka 3,50 Kč.

8)     Účast oblasti na regionální přehlídce v Horšovském Týně v měsíci říjnu.

V době schvalování usnesení přítomno 20 delegátů.

Pro hlasovalo: 20

Proti hlasovalo: 0

Zdrželo se hlasování: 0

Oblastní konferenci předseda ukončil ve 13.15 hodin.

Zapsal:  Václav Eliáš, DiS

Ověřovatel zápisu:  Alois Balíček