Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 30.08.2013

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

                                                                    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH Plzeň konané 5.8.2013

Přítomni:  Ing. Krůta, Eliáš, Kohout, Ing.Lang, Menoušek, Loukota, Keslová, Ing. Lisnerová 

Program:

l/ Zahájení a schválení programu
2/ Kontrola plnění úkolů
3/ Olympiáda MCH - účast, zajištění, finance, příspěvky
4/ Objednávka kroužků a finanční úhrada
5/ Zpravodaj - připomínky, náměty
6/ Návrh nových stanov - projednání, připomínky
7/ Schůze odbor. komisí - do 30.9., každý vedoucí OK sám zajistí účast, termíny odborností
                                          - hlavní úkoly- vybrat kolekce na region. výstavu a zajištění oblastní výstavy
8/ Celostát. výstava mlad. králíků a drůbeže - domluvit společ. dopravu, finanč. příspěvek oblasti
9/ Cena pro ZO Spál. Poříčí - 50 výročí založení.
10/ Příští schůze 7.10.2013 od 14.00 hod

 Zahájení:

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi ve 14 hodin. Zhodnotil, že jsme se sešli všichni a přivítal mezi námi Ing. Langa, člena revizní komise.

Dále seznámil výbor s programem schůze, který byl schválen.

Při kontrole plnění nebyly shledány žádné nedostatky.

 Olympiáda MCH:

K Olympiádě mladých chovatelů, která se koná v Praze seznámila Ing. Lisnerová přítomné s programem soutěže: Zahájení  se koná ve středu 21.8.2013 v senátu. Dále je naplánovaná návštěva ZOO. Přesuny po Praze budou uskutečňovány v MHD. Oblastní výbor tuto akci finančně podpoří všem zúčastněným.

Objednávka kroužků:

Další bod programu byla objednávka kroužků a jeho úhrada. Vše bylo vysvětleno v informačním zpravodaji. Jednatel V.Eliáš seznámil přítomné s celkovým počtem objednaných kroužků i s celkovou cenou. Bylo dohodnuto, že jednatel všem základním organizacím rozešle počty a celkovou cenu za danou ZO, s číslem účtu k případnému bezhotovostnímu vyrovnání.

Tiskopisy distribuované ÚV ČSCH budou nadále za stejnou cenu nákupu. Základním organizacím se tyti dokumenty navyšovat nebudou.

Schůze odborných komisí:

Schůze odborných komisí musí být uskutečněny do 30.9.2013.

2.9.2013 králíkáři od 15 hodin v restauraci Gigant

9.9.2013 drůbežáři od 15 hodin v restauraci Gigant

 holubáři v restauraci Gigant - termín bude upřesněn ing. Krůtou.

 Celostátní výstava mláďat králíků a drůbeže v Lysé:

Oblastní organizace se finančně spolupodílí do 50% na náklady spojené s katalogem a výstavními a správními poplatky.

 

Výročí: Spálené Pořičí slaví 50 let vzniku.

Bylo schváleno ocenění k 50.výročí založení ZO ČSCH Spálené Pořičí v podobě daru. Předání proběhne v říjnu a přítomní budou: Předseda Ing. Krůta, jednatel V.Eliáš, Ing. Jevický.

Stanislav Menoušek seznámil přítomné, že ke dni konání schůze bylo zaregistrováno 334 králíků.

 

Dalším bodem bylo připomínkování stanov, které musí být odpřipomínkovány do 30.11.2013. Předseda a jednatel do tohoto data odešlou připomínky na ÚV ČSCH.

Předseda přečetl návrh stanov a jednotlivým bodům se členové vyjádřili.

 

Další schůze bude 7.10.2013 od 14.00 hodin v restauraci Gigant.

 

Konec schůze 17.00 hodin

Zapsal: V.Eliáš