Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 19.08.2014

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

                

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH konané 4.8.2014

 

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Loukota, Ing. Kovařík, Bc. Keslová, Kohout, Eliáš,

Ing. Lisnerová

 Program:

1)     Zahájení

2)     Kontrola plnění usnesení

3)     Olympiáda mladých chovatelů

4)     Objednávka kroužků

5)     Mimořádná Valná hromada

6)     Krajské sdružení – informace

7)     Celostátní výstava mladých králíků a mladé drůbeže

8)     Sponzoring ČSOB

9)     Schůze odborných komisí

10)  Další schůze

11)  Diskuze

12)  Závěr  

 

Předseda zahájil schůzi Oblastního výboru v 15.10 hodin, přivítal všechny přítomné členy.

 

Kontrola plnění úkolů

Při kontrole plnění úkolů z minulé schůze bylo zjištěno, že uložené úkoly jsou splněny.

 

Olympiáda mladých chovatelů

Informace o Olympiádě mladých chovatelů, která se konala v Táboře, podala Ing. Lisnerová.

Výsledky a hodnocení krajské soutěže v Praze nepovolili. Z mladých chovatelů naší oblasti se umístily Kovaříková MCH na čtvrtém místě, Kesl MCH na sedmém, Kesl Radek na třetím místě. Účastníci si pochvalovali jídlo a ubytování, kritiku vznesli na ostatní program. Nedostatečné zahájení, ukázka orloje byla v garáži, ukázka farmy měla nedostatečný výklad. Vyhodnocení akce probíhalo v chovatelském areálu. Příští olympiáda proběhne v Ostravě.

Předseda Ing. Krůta se k tomuto bodu zmínil o slabých organizačních schopnostech generálního sekretáře ÚV ČSCH Martina Kabáta, DiS, který tuto akci organizoval. Osvětlil situaci ÚV ČSCH v závislosti na olympiádu MCH.

Výdaje Ing. Lisnerové uhradí ÚV ČSCH, doprovod MCH Bc. Keslové proplatíme ubytování a cestovné za dopravu účastníků.

 

Objednávka kroužků

Jednatel informoval o objednávce nánožních kroužků na rok 2015. Kroužky na drůbež a holuby byly objednány e-mailem dne 30.7.2014. Přišly potvrzení o doručení. Kroužky přijdou na adresu jednatele, faktura na adresu pokladní. Po doručení jednatel předá kroužky vedoucím odborů, a ty je budou distribuovat dále do základních organizací, které budou mít tyto kroužky zaplacené.

 

Mimořádná Valná hromada

Valné hromady se zúčastnili předseda Ing. Václav Krůta a jednatel Václav Eliáš, DiS. Jednatel kritizoval organizaci a vedení Valné hromady od zahájení. Opět se nebylo shody s programem a proběhlo hlasování o účasti právního zástupce na tomto jednání. Nevhodné bylo jeho místo, které bylo za předsednickým stolem vedle předsedy ÚV ČSCH Milana Kotyzy. Cílem této Mimořádné Valné hromady ÚV ČSCH byla volba členů do Ústřední kontrolní komise. Odstupující ÚKK dostala šanci své rozhodnutí stáhnout zpět a pokračovat ve funkci. Jejich porada trvala 30 minut a výsledkem bylo nepokračovat a uvolnit funkce. Dále podal informaci o volbě, kde byl členem volební komise. Z uchazečů, kteří se přihlásili, jeden odstoupil před zahájením Valné hromady, dva se řádně omluvili, čímž splnili volební řád a mohli být zvoleni. Proběhly dvě volební kola, při níž byli zvoleni: Václav Uličný, Ing. Vladimír Hulman a Miroslav Hertl. Jaroslav kohout podal informaci o tiskové zprávě, která je volně na internetových stránkách.

Předseda Ing. Krůta doplnil informace z Valné hromady i z jeho pohledu hlavního aktéra. Hlavním důvodem ÚRK byla špatná komunikace mezi ÚV ČSCH a ÚRK ČSCH a protiprávní neumožnění kontroly Dohod o provedení prací ze strany Generálního sekretáře Martina Kabáta, DiS. Rozhodnutí učinila Předsedkyně Bc. Lamešová a pí. Kičurová. Ing. Krůta se k odstoupení připojil. Na podzimní Valné hromadě se bude jednat o nových stanovách ČSCH dle nového obč. zákoníku.

 

Krajské sdružení

Krajské sdružení, které se připravovalo na jednání o Regionální výstavě v Chodově, bylo z důvodu nového občanského zákoníku odloženo. Pokračovat se bude po schválení nových stanov.

 

Celostátní výstava mláďat králíků a mladé drůbeže.

Jaroslav kohout podal informaci o zájemcích na tuto akci. Jmenoval tyto chovatele: Roman Škrábek, Ing. Roman Lang, ing. Aleš Bukovský, Jaroslav Kohout. Při jednání se přihlásil jako další zájemce Václav Eliáš, DiS.

Martin Loukota podal informace u drůbeže. Zatím se nikdo nepřihlásil k účasti, bude rozeslán e-mail.

 

Informační zpravodaj

Bylo dohodnuto, že v Informačním zpravodaji budou zahrnuty soutěžní kritéria v rámci naší oblasti a celostátních výstav.

 

Sponzoring ČSOB

Předseda informoval o jednání s bankou ČSOB, kde máme účet. Vyjednal upomínkové předměty na Oblastní výstavu a další výstavy.

 

Schůze odborných komisí

Úkolem komisí je vybrat reprezentanty na Regionální výstavu a organizačně ji zajistit. Dále zajistit vyhodnocení a pomoc při Oblastní výstavě. Schůze odborných komisí musí proběhnout do 30. září.

Byly dohodnuty tyto termíny:

1.9.2014 - holubi

22.9.2014 – králíci

29.9.2014 – drůbež

Odborné komise se uskuteční v restauraci U Gigantu, Chvojová 8, Plzeň, od 15.00 hodin. Termíny byly zarezervovány po ukončení schůze Oblastního výboru u obsluhy.

 

Proplacení funkcí

Výbor odsouhlasil odměny jednateli 2 000,-Kč a pokladní 1 000,-Kč za práci spojené s těmito funkcemi.

 

Další schůze Oblastního výboru bude 6.10.2014 od 15.hodin.

Diskuze:

Stanislav Menoušek: informoval o registraci králíků. Do dne konání této schůze výboru bylo registrováno 296 králíků. Dále nabízí zakrmování výstav. Ing. Václav Krůta podotkl, že toto krmení není vhodné pro holuby z důvodu nezvyku chovateli na granule. Holubi na výstavě toto krmivo neznají a mohou trpět hlady. Toto se může odrazit na exteriéru a zdravotním stavu zvířete.

Nabídka Stanislava Menouška bude publikována v Informačním zpravodaji.

 

Martin Loukota: informoval o konání velké celorakouské výstavy. Zájemci o účasti na návštěvě této výstavy bude přijímat do 1.10.2014. Organizuje se zájezd, cena je do 500,-Kč, podle počtu zájemců.

 

Ing. Magdaléna Lisnerová: rozdala přihlášky na Pouťovou výstavu do Dnešic a všechny pozvala k obeslání a účasti.

 

Bc. Dita Keslová: informovala o možnosti zřízení zákaznické karty České pošty. Tato karta podstatně zjednodušuje odesílání doporučené pošty i se slevou na poštovném. Jednatel V. Eliáš řekl, že tuto kartu využívá asi půl roku na odesílání doporučené pošty pro potřeby oblastní organizace. Tím využívá slev, které se ocitnou na účtu OO ČSCH Plzeň.

 

Schůze byla ukončena v 17.00 hodin

 

 

Zapsal: Václav Eliáš, DiS                                                                        Předseda: Ing. Václav Krůta