Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 19.05.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 4.5.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Ing. Kovařík

Omluveni: Keslová, Loukota

Nepřítomen: Ing. Lisnerová

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.00hodin, přivítal všechny přítomné členy výboru a navrhl program v tomto znění:

 

Kontrola usnesení z minulé schůze

Hodnocení Oblastní konference Nezvěstice 2015

Akce mladých chovatelů Prusíny

Regionální výstava Horšovský Týn

Registrace Základních organizací

Stanovy ČSCH

Různé

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze:  Všechny úkoly jsou splněny.

Hodnocení Oblastní konference Nezvěstice 2015:

Př. Menoušek – bez připomínek

Př. Kohout – bez připomínek, připomněl poznámku př. Loudy o zveřejnění v Informačním zpravodaji

Př.Ing.Kovařík – bez připomínek

Př. Eliáš – pochvala za hladký průběh jednání a přátelskou atmosféru

Př. Ing. Krůta – hodnotil jako zdařilou, konstruktivní, bohužel chyběla pokladní zpráva z důvodu nemoci pokladní, příště nechá výčet výstav na jednotlivých vedoucích odborností.

Dohodli jsme se, že zápis konference jednatel zašle členům Oblastního výboru hned, ostatním ZO jako přílohu Informačního zpravodaje.

Akce mladých chovatelů Prusíny 2015: Koná se v neděli dne 17.5.2015. Z důvodu nepřítomnosti vedoucí mladých chovatelů nebyly podány další informace.

Regionální výstava Horšovský Týn: Dne 2.5.2015 se v Horšovském Týně konala porada o konání Regionální výstavy v Horšovském Týně. Tato schůzka se konala v restauraci na náměstí. Proběhlo hodnocení minulé Regionální výstavy a následně se sjednávali podmínky připravované výstavy. Další Regionální výstava by se měla konat v oblasti Plzeň. V úvahu připadají tři chovatelské areály, a to. Nezvěstice, Plzeň – Doubravka, Dnešice. Tato výstava se bude konat v listopadu, a z toho důvodu je v podmínkách zastřešený areál.

Registrace Základních organizací:  Jednatel V.Eliáš upřesnil a vyvrátil milnou informaci, že by se jednalo o registraci osobního majetku funkcionářů. Jedná se pouze o majetek, jež je vlastníkem Základní organizace, v případě sídla, kde je adresa na konkrétního funkcionáře, je zapotřebí toto potvrdit s vlastnoručním a ověřeným podpisem.

V zhledem k těmto skutečnostem jsme se dohodli o změně sídla Oblastního výboru na trvalý pobyt jednatele. Nová adresa bude Edvarda Beneše 24, Plzeň. Jednatel je vlastníkem bytu. Na tuto bytovou jednotku není exekuce, ani není předmětem dluhu. Vlastníkem této bytové jednotky je výhradně jednatel. Dokument s ověřeným podpisem jednatele, stejně jako další dokumenty, které byly předány na Oblastní konferenci jednateli, konkrétně př. Loudou a př. Motouškem, odveze a předá na Ústřední výbor předseda Ing. Krůta.

Kohout: dotazoval se, jak to bude se ZO mimo území Plzeň.

Zatím se v tomto ohledu nic nemění.

Dále by se hlavně měli zaregistrovat základní organizace, které nemají své IČ.

Stanovy ČSCH: Došly další připomínky na nové stanovy. Převážná většina mají odmítavý charakter.

Různé:

V tomto bodě předseda seznámil členy výboru o další diskuzi o založení Krajského sdružení. Ing. Krůta, který je předsedou Krajské rady a byl zvolen o pokračování v Krajském sdružení, zvažoval vzdát se funkce a tuto předat jinému členu. Tento záměr se nezdařil a byl vyzván, aby v této funkci nadále pokračoval.

Eliáš: poznamenal, že v této situaci by nebylo vhodné složení funkce předsedy.

Diskuze:

Eliáš: zaregistroval Oblastní organizaci ČSCH Plzeň do systému Krajského úřadu Plzeňského kraje na „e-dotace“.

Menoušek: poznamenal, že na krajském úřadě je zodpovědný za dotace JUDr.Tyc. Dále poznamenal, že pokladní zpráva by měla obsahovat příjmy oproti výdajům.

Ing. Kovařík: poznamenal, že bylo dohodnuto s pokladní jednou za tři měsíce podat průběžnou pokladní zprávu

Kohout: navrhl, aby všem, kteří nás budou reprezentovat, by mohli dostat pamětní list. Poznamenal, že drůbežáři mají problémy na účasti. Na konferenci zaslechl, že členové nebyly vedoucím drůbeže osloveni. Na meziokresní soutěž by se drůbež mohla dát dohromady.

 

Usnesení:

Jednatel Václav Eliáš DiS potvrdí registraci nového sídla Oblastního výboru a předá předsedovi Ing. Václavu Krůtovi, aby ho předal na Ústředním výboru v Praze.

Dne 17.5.2015 proběhne okresní soutěž mladých chovatelů v Prusínech. Při této akci budou vyznamenámi mladí chovatelé, které se zúčastnily Oblastní výstavy.

 

Příští schůze: 1.6.2015 od 15.00 v restauraci U Gigantu.

 

Schůze ukončena v 16.30hod.

Zapsal:

     Václav Eliáš, DiS                                                                                       Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň