Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 19.03.2014

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

                

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH konané 3.3.2014

 Přítomni: Ing. Krůta, Bc. Keslová, Ing. Lang, Ing. Kovařík, Menoušek, Loukota, Kohout, Eliáš.

Omluveni: Ing. Lisnerová

 Schůzi Oblastního výboru zahájil předseda Ing. Krůta v 15.05hodin přivítáním přítomných a seznámení s programem schůze.

Program:

Zahájení

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Situace v ČSCH

Oblastní konference

Výsledky soutěže

Návrh na vyznamenání

Výroční schůze

Finanční podpora na Oblastní výstavy

Akce mladých chovatelů

Termín příští schůze

 Kontrola plnění:

·         Oblastní výstava - byla po ekonomické stránce v propadu.

·         Oblastní konference - předseda uvedl termín konání. Proběhne 29.3.2014 v Přešticích. Vše domluvil s jednatelem přeštické základní organizace př. Loudou.

·         Schůze odborných komisí - proběhly řádně ve stanovených termínech.

·         Regionální výstava - přípravná schůze na tuto výstavu se koná 21.5.2014.

·         Tonak – zástupce této firmy pozván na Oblastní konferenci

·         Výroční členské schůze – v těchto termínech probíhají.

 Situace v ČSCH:

Předseda Oblastního výboru seznámil členy o situaci v ČSCH, která se vyhrocuje. Ústřední výbor nedodržel dohodu a nedodal všechny doklady, o které bylo žádáno, potřebné ke kontrole UKK (ústřední kontrolní komise). Konkrétně chyběly doklady o provedení práce a platby, dále nedodali průměrný plat. Členka UKK paní Kičurová se dotázala na Úřadu o ochraně údajů. Tam ji bylo potvrzeno, že kontrolní komise má na tyto dokumenty nárok. Generální sekretář pan Kabát nechal posoudit tyto úkony právníkovi. Pan Ing. Kroft informoval, že ze strany UKK na ÚV ČSCH nehrozí žádné nebezpečí, a tím nevidí důvod, proč tyto dokumenty nevydat. Dalším krokem bylo hlasování, které inicioval předseda ÚV ČSCH pan Kotyza. Pan Ing. Kroft opakoval, že UKK mají nárok na tyto dokumenty. Reakcí na tyto události bylo odstoupení předsedkyně UKK paní Lamešové. Předseda Kotyza jí žaluje. Dále žaluje Ing. Krůtu ze lži. Dalším krokem UKK je odchod paní Kičurové z UKK. 11.3.2014 se koná schůze na ÚV ČSCH,  kde Iing. Krůta bude přítomen.

 Oblastní konference:

Koná se v Přešticích v 9.30 hodin. Občerstvení bude ve výši 50 Kč, výbor se dohodl na podání dvou chlebíčků. Předseda seznámil přítomné členy výboru s návrhem programu.

Návrh programu zní takto:

ü  Zahájení

ü  Volba mandátové a návrhové komise

ü  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

ü  Kontrola plnění usnesení z konference 2013

ü  Zpráva předsedy OV ČSCH o činnosti

ü  Zpráva pokladní a výsledky hospodaření za rok 2013

ü  Zpráva revizní komise

ü  Diskuze k předneseným zprávám

ü  Vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele oblasti za rok 2013

ü  Zpráva předsedy mandátové komise

ü  Návrh činnosti oblastního výboru a rozpočet na rok 2014

ü  Schválení kritérií pro soutěž králíků

ü  Zpráva o situaci v ČSCH

ü  Volba delegátů na VH ČSCH

ü  Diskuze k předneseným zprávám

ü  Usnesení a závěr

 Výsledky soutěže o nejlepšího chovatele:

Chovatelé králíků: Vedoucí odboru králíků informoval o odborné komisi, která proběhla 10.2.2014. Byli na ní vyhlášeny nejlepší chovatelé a taky se projednávali soutěžní kritéria. Vyhlášeni byli dva chovatelé: Roman Škrábek (Tč) a Roskovec Adolf (A) a Langová Lucie MCH.

Ing. Krůta informoval o komisi s těmito výsledky: Do soutěže se přihlásilo 12 chovatelů, z toho 2 neprošli. Na prvních dvou místech se umístili: Michálek (King bílý) a Krůta (ČS žlutý sedlatý). Mladý chovatel se žádný nezůčastnil.

Mladí chovatelé budou hodnoceny na akci MCH, dne 17.5.2014. Oblastní výbor souhlasí, aby akce proběhla.

 Návrh na svazové ocenění:

Bylo 8 návrhů, které byly schváleny.

 Výroční členské schůze:

Přeštice: zúčastnil se Ing. Krůta  Eliáš – byla vysoká účast, během schůzi na notebooku byla prezentace fotek z výstavy.

Horní Bříza: zúčastnil se Ing Krůta - byla slabší účast.

Doubravka: zúčastnil se ing. Krůta – nejstarší členská základna, problémy s pořádáním výstav, výstavy okrasného ptactva jsou na úrovni. Na této schůzi se také probíralo vyloučení Juraje Pažáka za hrubé porušení stanov.

Nýřany: nemají mladé chovatele, solidní úroveň organizace. Blízká organizace Kamenný Újezd bude končit a členové mají zájem přestoupit do této organizace.

Blatná: nepatří do naší oblasti, ale jen pro ilustraci, jak to probíhá v jiných organizacích. Mají 63 členů a odsouhlasili si odpracovat 20 brigádnických hodin.

 Nejlepší chovatele nahlásit na ÚV ČSCH – zařídí jednatel.

 Podpora Oblastní výstavy:

Je na výběr ze tří možností:

-          Stanovit jednotnou částku

-          Počet vystavovaných zvířat x 5

-          Zaplatit posuzovatele

Výbor se k těmto možnostem mohl vyjádřit. Byla dohodnuta podpora 3 000,-Kč na výstavu.

 Diskuze:

Pokladní pí. Bc. Keslová informovala o tom, že internet banking funguje. Informovala, že je na účtu kolem 53 000,-Kč.

Menoušek: informoval, že 31.3.2014 se uzavírá registrace králíků.

 Příští schůze se bude konat dne 7.4.2014.

 Schůze Oblastního výboru skončila v 17.10 hodin.

 

Zapsal: Václav Eliáš DiS                                                                Předseda: Ing. Václav Krůta