Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 08.03.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 20.2.2017

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, ing. Kovařík, Keslová, Loukota, Menoušek, Ing. Lisnerová

Omluveni:  Kohout

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola usnesení z minulé schůze

Oblastní konference 2017

Výsledky soutěží

Ocenění chovatelů ZO Blovice

Výstava v ZOO Plzeň

Výroční členské schůze

Zákon o EET

Hospodaření za rok 2016

Příští schůze

Diskuze

Závěr

 

Před dalším jednáním pokladní Dita Keslová vznesla dotaz o podání zprávy o hospodaření k soudu. Odpověď je v časopise Chovatel.

 

Kontrola usnesení z minulého jednání:

Předseda přečetl usnesení

Usnesení:

·                 Ing. Krůta bude připomínkovat neproplacený poplatek za meziokresní soutěž při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem.

·                 Jednatel V. Eliáš zkontroluje webové stránky, popřípadě dodá tabulky s vyhodnocením.

·                 Jednatel V.Eliáš kontaktuje př. Štolbu a bude mu posílat příspěvky pro základní organizace. Požádá ho, aby tyto informace přinášel na schůze své ZO.

·                 Pokladní Dita Keslová předá kopie účtenek jednateli s doplněným formulářem, který ji připraví jednatel. Jednatel V.Eliáš zajistí vyřízení dotace na Krajském úřadě ve schváleném termínu, který je do 31.1.2017.

·                 Vedoucí odborností se rozhodnou kdo by mohl vystavit národní plemena na Propagační výstavě v ZOO a do budoucna prověří ochotu chovatelů vystavit zvířata na této výstavě.

·                 Schůze odborných komisí králíků a holubů.

·                 Na výročních členských schůzích projednání voleb 2018 a volba delegáta na Oblastní komisi.

·                 Pokladní Dita Keslová si připraví zprávu o rozpočtu za rok 2016.

·                 Ing. Krůta objedná malovaný talíř pro ZO Štěnovice

 

Pro pokladní Ditu Keslovou úkol trvá, ostatní byly splněny.

 

Oblastní konference 2017:

Oblastní konference se bude konat dne 8.4.2017 od 9.30 hodin v Nýřanech.

Do příští schůze si předseda Ing. Krůta připraví program. Na konferenci proběhne předání pohárů vítězným chovatelům. Zástupce jednotlivých odborností si připraví zprávy. Součástí programu bude příprava voleb 2018 dle platných stanov. Občerstvení zajistí ZO Nýřany.

 

Výsledky soutěží:

Předseda seznámil přítomné s vítězi v odboru holubů. První místo získal př. Kuchynka, druhé př. Kohout.

Z důvodu nepřítomnosti vedoucího odboru králíků seznámil s výsledky př. Menoušek. Na prvním místě se umístil př. Škrábek, na druhém př. Lang.

Vyhodnocení chovatelé se zúčastní konference oblasti, kde budou oceněni pohárem.

 

Ocenění chovatelů ZO Blovice:

Dita Keslová vyjmenovala vyznamenané chovatele a dala podnět k jednání o ocenění chovatelů ZO Blovice. Oblastní výbor schvaluje vyznamenání chovatelů.

 

Výstava ZOO Plzeň:

Bylo jednáno se ZO Nezvěstice o zapůjčení klecí. Na jejich schůzi rozhodli, že nové klece se nikomu půjčovat nebudou.

Bude jednáno s ZO Plzeň – Doubravka, ZO Blovice a  ZO Tymákov. Je potřeba půjčit ZOO Plzeň klece na 40 králíků, 80 holubů a 10 voliér drůbeže.  Půjčovné bude za 5,-Kč/klec a 1,-Kč/krmítko. Jedná se o dva víkendy v srpnu.

 

Výroční členská schůze:

Podle nových stanov ČSCH je nutné projednat na výročních schůzích postup voleb na rok 2018. Podrobné informace jsou v časopise Chovatel 3/2017. Dále je možno navrhnout člena ZO na svazové ocenění /dlouholetý úspěšný funkcionář a chovatel/ . Slavnostní schůze k  70tému výročí založení ČSCH se uskuteční 25.5. 2017 v prostorách Senátu ČR.

Zatím jsou známy tyto výroční schůze:

Chválenice – 3.3.2017 – zúčastní se ing Krůta

Dolní Lukavice – 3.3. 2017  př. Eliáš

Blovice – 4.3.2017 – ing. Krůta

Dnešice – 10.3.2017 – Eliáš

Tymákov – 10.3.2017 – Ing. Krůta

Plzeň – Doubravka – 23.3.2017 – Ing. Krůta

1.4.2017 – Štěnovice – Eliáš

 

Zákon o EET:

Informace o zákoně EET se týká organizací, které ají vedlejší činnost a jejich roční obrat je 175000,-Kč. Podrobné informace jsou umístěny na webových stránkách ÚV ČSCH nebo časopise Chovatel.

 

Hospodaření za rok 2016:

Pokladní Dita Keslová se omluvila, že z technických důvodů nemohla vypracovat zprávu o hospodaření za rok 2016. Do příštího jednání OV připraví finanční zprávu za r. 2016 a návrh rozpočtu na r. 2017.

 

Dotace na rok 2017:

Oblastní výbor rozhodl o podání žádosti na Krajský úřad Plzeň o dotaci na Olympiádu MCH, regionální výstavu , Meziokresní soutěž při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem, a  Oblastní výstavu v r. 2017. Př. Eliáš zpracuje podklady a předá je v elektronické podobě KÚ.

 

Příští schůze 13.3.2017 od 16 hodin restaurace u Gigantu.

 

Diskuze:

Loukota: ZO Tymákov připravuje na prosinec zájezd na Celostátní výstavu králíků, drůbeže a holubů do Rakouska.

Ing. Lisnerová: Připravuje se okresní kolo mladých chovatelů. Tato akce se bude konat v Bidlech 12.5.2017. Součástí tohoto setkání MCH bude vyhodnocení a ocenění nejlepších.

 

Usnesení:

Přípravy na Oblastní konferenci:

·                 Ing. Krůta připraví program

·                 Pokladní Dita Keslová vypracuje hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017

·                 Všichni členové OV si připraví návrh činnosti na r. 2017.

Jednatel V.Eliáš zažádá o dotaci na rok 2017

Je zapotřebí zajistit účast funkcionářů OV na VČS ZO ČSCH a pomoci se zajištěním volebního roku 2018.

 

 

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň