Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 31.01.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 16.1.2017

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Kohout, ing. Kovařík, Keslová, Loukota, Menoušek

Omluveni: Ing. Lisnerová

 Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola usnesení z minulé schůze

Hodnocení Oblastní výstavy

Datoce

Ptačí chřipka

Výdej kroužků na holuby

Propagační výstava v ZOO Plzeň

Schůze odborných komisí

Ocenění zasloužilého chovatele

Výroční členské schůze

Hospodaření Oblastního výboru

Výročí základních organizací

Diskuze

Příští schůze

Program byl schválen a předseda Ing. Krůta dále řídil schůzi.

Kontrola usnesení z minulé schůze:

Úkoly byly splněny až na jeden, který nadále řeší pokladní Dita Keslová. Bude se projednávat v samostatném bodě.

Na účet ještě nepřišla částka za umístění v Meziokresní soutěži. Ing. Krůta bude toto připomínkovat na jednání ÚV ČSCH.

Ing. Krůta podal informace ze slavnostní schůze ZO Nýřany, dále poděkoval za Mikulášskou nadílkou při Oblastní výstavě v Nezvěsticích.

Hodnocení Oblastní výstavy Nezvěstice 2016

Ing. Kovařík informoval, že Oblastní výstava byla zisková.

Diskuze k tomuto bodu:

Menoušek: Není vyhodnocení na webových stránkách. Jednatel V.Eliáš si je jistý, že tabulky připravoval a dával na webové stránky. Ověří to.

Loukota: Nýřany údajně nevěděli o Oblastní výstavě. V.Eliáš informoval o komunikaci mezi oblastním výborem a nižšími složkami. Bylo rozhodnuto, že informace bude podávat kromě předsedovi nýřanské organizace př. Albrechtovi také př. Štolbovi, který tyto informace bude podávat na schůzích.

Ing. Kovařík: Kritizoval, že posuzovatelé králíků odešli dříve, než byla vyhodnocená soutěž se sečtenými body. Nadále by se toto stát nemělo.

Kohout: Chaos v čestných cenách. Podal návrh do budoucna. Na místo pohárů by se chovatelé mohli obdarovávat v naturáliích. Dále vyslovil názor, že by se nadále Oblastní výstavy měli pořádat v Nezvěsticích vzhledem k výhodně umístěnému areálu a organizačních schopnostech tamní organizace.

Ing. Krůta: připomínkoval, že vyhodnocení bylo chaotické a jednatel V.Eliáš se v cenách neorientoval.

V.Eliáš:  s připomínkou Ing. Krůty souhlasí. Omluvil se, že před výstavou musel vyřešit jednu neodkladnou záležitost, kvůli které se zdržel a přijel těsně před vyhodnocením, kdy si nestačil utřídit všechny ceny. Vyhodnocení se mělo o 10 až 15 minut pozdržet a utřídit si poháry s vyhodnocením.

Žádost o dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje

Peníze z poskytnuté dotace byly vyčerpány a jednatel zajistí dokumenty k předání na Krajský úřad.  Tímto pokladní Dita Keslová splní výše zmíněný úkol tím, že účtenky a pokladní vyhotovení předá jednateli.

Informace o ptačí chřipce

Informaci podal Ing. Krůta, který se zúčastnil jednání na Státní veterinární správě.

Ochranná zóna se nevyhlašuje u výskytu chřipky volně žijících ptáků. Likvidaci a zajištění velí člen IZS, nejčastěji hasič. Při výskytu v místě a vyhlášení ochranné zóny musí každý chovatel individuálně požádat o výjimku od likvidace chovu s udáním důvodu uzavřeného chovu. Poštovních holubů, okrasných holubů a exotického ptactva chovaných v uzavřených prostorách by se likvidace neměla týkat. Vybíjení drůbeže není plošné, ale individuální.

Výdej kroužků na holuby

Nánožní kroužky se již vydávají. Organizacím, které nemají zaplaceno, nebudou kroužky vydány. Ing. Krůta bude kontaktovat ZO nebo předá kroužky zástupcům ZO na schůzi holubářské komise dne 13.2.2017 od 15.00 hod. U Giganta.

Propagační výstava v ZOO Plzeň

Výstava je počítána na dva víkendy v srpnu. 18. – 20. 8 20017 a 25. – 27.8.2017.

Zájem je především o česká plemena. Kapacita této výstavy je na 40 králíků, 80 holubů a 10 voliér pro drůbež. Vedoucí odborností zjistí a navrhnou možné chovatele a zeptají se jich na ochotu vystavovat na této akci. Dopravu na výstavu a zpět zajistí Zoo Plzeň. Vystavovatelé budou mít výhodné rodinné vstupné a parkování zdarma. Zajišťuje pí. Poláková

Schůze odborných komisí

Schůze odborných komisí byly naplánovány:

Králíci 6.2.2017 od 16 hodin

Holubi 13.2.2017 od 15 hodin

Komise se sejde v restauraci U Gigantu.

Na komisi se musí zvolit delegát na Ústřední konferenci odbornosti. Proběhne též vyhodnocení soutěže o nejlepšího chovatele oblasti za r. 2016 u králíků a holubů.

Nahlášení úspěšného a zasloužilého chovatele.

Ústředního výboru ČSCH u příležitosti  70tého výročí založení ČSCH slavnostní schůzi v prostorách Senátu ČR s oceněním významných chovatelů v květnu letošního roku.  Oblastní výbor vyzývá základní organizace, aby do 15.3. 2017 podali návrhy ze svých řad. Kritériem by měla být dlouholetá úspěšná chovatelská, případně funkcionářská činnost pro rozvoj chovatelství. Oblast Plzeň dostala možnost nahlásit 3 chovatele. O konečném výběru rozhodnou delegáti oblastní konference.

 Výroční členské schůze

Na výročních členských schůzích je zapotřebí zvolit volební komisi pro volby v r. 2018, rozhodnout o počtu volených členů výboru příp. kontrolní komisi – min. 3 členná a jak se bude volit dle nových stanov. Jedna z možností je volit tým, druhá volba jednotlivce. Dále se musí zvolit 1 delegát na Oblastní konferenci. 

Hospodaření Oblastního výboru

Tento bod byl zatím odložen z důvodu nemožnosti vyhotovení. Nebyly vyplaceny nebo přijaty všechny platby z minulého roku, které byly schváleny v rozpočtu. Dále se čeká na výplatní poplatky z Lysé nad Labem, kde byl výplatní termín posunut na konec ledna. Po 31.1.2017 nebudou akceptovány žádné poplatky.

Výročí založení základních organizací

V roce 2017 si připomenou výročí vzniku ZO Štěnovice 50 let a ZO Kasejovice 70 let. Předseda Ing. Krůta zajistí pro tuto základní organizaci malovaný talíř.

Diskuze

K diskuzi se již nikdo nepřihlásil, vše bylo vyřešeno v průběhu schůze.

 

Další schůze 20.2.2017 od 16.00 hodin v restauraci U Gigantu.

 

 Usnesení:

·       Ing. Krůta bude připomínkovat neproplacený poplatek za meziokresní soutěž při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem.

·       Jednatel V. Eliáš zkontroluje webové stránky, popřípadě dodá tabulky s vyhodnocením.

·       Jednatel V.Eliáš kontaktuje př. Štolbu a bude mu posílat příspěvky pro základní organizace. Požádá ho, aby tyto informace přinášel na schůze své ZO.

·       Pokladní Dita Keslová předá kopie účtenek jednateli s doplněným formulářem, který ji připraví jednatel. Jednatel V.Eliáš zajistí vyřízení dotace na Krajském úřadě ve schváleném termínu, který je do 31.1.2017.

·       Vedoucí odborností se rozhodnou kdo by mohl vystavit národní plemena na Propagační výstavě v ZOO a do budoucna prověří ochotu chovatelů vystavit zvířata na této výstavě.

·       Schůze odborných komisí králíků a holubů.

·       Na výročních členských schůzích projednání voleb 2018 a volba delegáta na Oblastní komisi.

·       Pokladní Dita Keslová si připraví zprávu o rozpočtu za rok 2016.

·       Ing. Krůta objedná malovaný talíř pro ZO Štěnovice a Kasejovice.

 Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň