Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 22.09.2017

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 14.8.2017

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, ing. Kovařík, Keslová, Menoušek, Kohout, Keslová, Ing. Lisnerová, Loukota

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Olympiáda mladých chovatelů

Zájezd do Lysé nad Labem

Odborné komise

Slavnostní schůze v Dolní Lukavici

Regionální výstava Chodov

Přehlídka v ZOO Plzeň

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola usnesení z minulé schůze:

Všechny úkoly byly splněny, trvá pouze výstava v ZOO Plzeň.

 

Olympiáda mladých chovatelů:

Ing. Lisnerová podala informace o schůzi ÚOK mládeže. Byl navýšen rozpočet, na olympiádu se peníze nepřidají. Dita Keslová podala informace o umístění. Naše oblast se umístila na 7.místě z 21 okresů. Toto umístění lze považovat za úspěch. Z toho vyplynula diskuze o přípravě mladých chovatelů během roku. Budou vypracovány testové otázky, které se předloží mladým chovatelům. Setkání mládeže po dvou měsících. Toto se bude řešit později.

Kritika padala na hlavu paní Nováčkové. Pokud se má změnit vedení, návrh musí přijít zespoda. Mladí chovatelé se příležitostně vezmou na posuzování.

 

Zájezd do Lysé nad Labem:

Zájezd se pro nedostatek zájemců ruší.

 

Odborné komise:

Dohodnout se musí hlavně účast na Celostátní výstavu mláďat do Lysé nad Labem. Odvoz od Benziny z Písecké ulice v Plzni. ( U Olympie )

Králíci budou mít odbornou komisi dne 4.9.2017

Holubi dne 25.9.2017

Drůbež: termín ještě není znám.

 

Slavnostní schůze Dolní Lukavice:

Slavnostní schůze u příležitosti 50.výročí se dne 19.8.2017 zúčastní Předseda Ing. Krůta s jednatelem V.Eliášem.

 

Regionální výstava Chodov 2017:

Výstava se koná ve dnech 27. – 28.10.2017. Uzávěrka přihlášek je 13.10.2017, kdy do tohoto termínu musí přijít poštou na adresu.

Podmínky výstavy:

Králíci: čtyřčlenné kolekce dle platného vzorníku

Holubi: 5 holubů, z toho min. 2 výletci, vše kroužkováno kroužkem CZ, hodnotí se všech 5 holubů. U strukturových holubů může být kolekce bez výletků. Poštovní holubi musí mít kroužek ČSCH.

Drůbež: tříčlenné kolekce ( 1,2 nebo 2,1 ) dle platného vzorníku, kroužkované svazovým kroužkem CZ.

Propagační výstava v ZOO Plzeň:

Dovoz a odvoz klecí zajistí V.Eliáš s paní Palackou, zaměstnankyní ZOO Plzeň. Př. Menoušek se pokusí zaláminátovat logo ČSCH na tuto akci. Svoz zvířat zajistí př. Menoušek a Ing. Krůta. Dne 18.89.2017 bude výstava otevřena za mediální účasti. Známy jsou garanti Ing. Krůta, Menoušek, Ing.Lisnerová Př. Kohout nahlásí garanty do pátku 18.8.2017.

 

Diskuze:

Menoušek: Navrhl plaketku pro př. Rádla, zakládajícího člena ZO Štěnovice a zlatý odznak pro př. Populeho a Menouška.

Eliáš – Informoval o podepsané smlouvě s Plzeňským krajem o dotaci na rok 2017.

 

 

Příští schůze: 2.10.2017 od 16.00 hodin

 

 

Konec schůze: v 18.00 hodin

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                         Předseda OO ČSCH Plzeň