Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 14.04.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 7.3.2016

 

Přítomni: Ing. Krůta, Menoušek, Eliáš, Kohout, Loukota, Ing. Kovařík, Keslová, Ing. Lisnerová, Ing. Lang

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.05 hodin a navrhl program v tomto znění:

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze

Oblastní konference 2016

Hodnocení plánu práce za rok 2015

Regionální výstava Nezvěstice 2016

Výroční schůze

Informace ze schůze odborných komisí

Okrasní kolo soutěže mladých chovatelů

Připomínky ke stanovám

Diskuze

Příští schůze

Na návrh jednatele byl program doplněn o body:

Ukončení ZO Roupov

Stav členské základny

Návrh na vyznamenání ZO Přeštice

Kontrola usnesení z minulé schůze:

Z kontroly minulého usnesení byly úkoly splněny, některé se průběžně plní.

Oblastní konference:

Oblastní konference se bude konat v Přešticích ve dne 2.4.2016 od 9.30 hodin. Členové ZO Přeštice si připomínají výročí 80 let vzniku. ZO ČSCH, které mají 26 a více členů mají nárok na 2 delegáty.

Hodnocení plánu činnosti za rok 2015 – kontrolu provede jednatel V.Eliáš a s výsledkem seznámí delegáty na konferenci. Kontrolu příjmů a výdajů provede Dita Keslová.

Návrh plánu práce na rok 2016:

Oblastní výbor si dal za úkol konat schůze Oblastního výboru, vydávat čtvrtletně Informační zpravodaj, organizačně a finančně zajistit Regionální a Oblastní výstavu.

 

 

Regionální výstava Nezvěstice. 

Výstava se bude konat ve dnech 14. a 15.10.2016 v Nezvěsticích. Již jsou domluveni posuzovatelé na králíky a drůbež. Posuzovatelé na holubi budou domluveni na konferenci oblasti. Na zajištění průběhu této výstavy bude třeba zajistit nejméně 8 zapisovatelů na čtvrtek 13.10.2016. Toto zajistí vedoucí odborností a v září nahlásí konkrétní personální obsazení. Kromě této pomoci bude zapotřebí fyzické pomoci členů okolních ZO. Na základě doporučení předsedy Krajského sdružení př. J. Buršíka požádá ZO Nezvěstice o finanční podporu regionální výstavy krajský úřad Plzeň a o záštitu této akce hejtmana Plzeňského kraje.

Výroční schůze:

V měsíci únoru proběhlo několik výročních schůzí, kde se zúčastnili členové Oblastního výboru. V Horní Bříze, Štěnovicích a Nýřanech byl přítomen předseda Ing. Krůta. . Ve Štěnovicích byla přátelská atmosféra, součástí této schůze bylo předání vyznamenání. Příští rok tato organizace oslaví 50.výročí vzniku. V Nýřanech proběhla s velkou účastí, schůze měla výbornou úroveň. Tato organizace slaví v prosinci 85.výročí vzniku.

V Přešticích a v Dolní Lukavici se zúčastnil jednatel Václav Eliáš. Informoval o těchto výročních schůzích jako zdařilých, s přátelskou atmosférou. Přeštice tento rok oslaví 80.výročí vzniku.

Další výroční schůze proběhnou v měsíci březnu, a to Plzeň – Doubravka, kde se zúčastní Stanislav Menoušek, Dnešice, na této schůzi bude přítomen Ing. Krůta a Blovice, kde bude přítomen Václav Eliáš, Nezvěstice, přítomný Menoušek a Chválenice, Ing. Krůta

 Základní organizace, které mají v tomto roce výročí založení,   konkrétně Dnešice, Nýřany, Přeštice, plánují uspořádaní mimořádné slavnostní schůze, kde jim bude předán upomínkový talíř.  Bylo schváleno Oblastním výborem.

Informace ze schůzí odborných komisí:

Králíci: Odborná komise králíků proběhla dne 22.2.2016. S průběhem Oblastní výbor seznámil Jaroslav Kohout. Součástí komise bylo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepšího chovatele. Z osmi přihlášených získal 1.místo Jiří Nazarov a 2.místo Roman Škrábek. Z mladých chovatelů se jako jediná přihlásila Simona Macháčková. Na Ústřední odbornou komisi byl delegován vedoucí odboru králíků Jaroslav Kohout. Dále bylo na komisi projednáváno výstavnictví v Plzni, kdy by se měl v Plzni najít areál, kde by se konaly velké výstavy. Jednatel Václav Eliáš se poohlédne v Plzni po vhodném areálu k tomuto účelu. Ze strany přítomných byla kritika na nevhodné umístění sekce mladých chovatelů na Celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Celostátní výstava mladých králíků proběhne letos v Olomouci. Během roku se bude řešit organizace účasti na této výstavě z řad našich chovatelů.

Ing. Krůta připomněl, že je na tuto výstavu počítáno s finanční podporou pro chovatele, kdy se jim uhradí část výstavních poplatků bez výdajů na cestu.

Drůbež: Odborná komise drůbeže proběhla dne 23.2.2016. S průběhem výbor seznámil vedoucí Martin Loukota. Byly pozměněny pravidla soutěže, na konferenci se o jejich návrhu bude hlasovat, přítomní jsou názoru o nutnosti zachování Oblastní výstavy. Dohodli se na počtu kolekcí a vyhodnocení skupin bude provedeno na Oblastní konferenci. Přítel Štolba byl delegován na konferenci ÚOK.

Holubi: Odborná komise holubů se konala 29.2.2016 za účasti 12 zástupců ZO a širokým programem. Byly vyhlášeny výsledky soutěže za r. 2015, účast na chovatelských akcí r. 2015 a plán významnějších výstav r. 2016. Na prvním místě Jaroslav Kohout, na druhém Kopp. Nebyla žádná přihláška mladého chovatele do soutěže Připomněli si účast a bohužel i  neúspěch na meziokresní soutěži při Celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Konference ÚOK proběhne v Pardubicích ve dne 23.4.2016 a delegátem byl zvolen př. J. Čechura, náhradník př. V. Čejka.

Oblastní kolo soutěže mladých chovatelů:

Oblastní kolo soutěže mladých chovatelů se koná 21.5.2016 od 9.30 hodin. v ZOO Plzeň. Součástí této akce bude ukázka dravců. Pozvánky budou jako příloha Informačního zpravodaje a k dispozici též na Oblastní konferenci v Přešticích.

Připomínky ke stanovám:

Do dnešního dne připomínkovala stanovy pouze ZO H. Bříza. Připomínky budou posouzeny a bude na ně reagováno do 28.4.2016. Návrh konečného znění stanov bude zveřejněn emailem do 28.4.2016 na vazových stránkách

Ukončení ZO ČSCH Roupov:

Oblastní výbor projednal ukončení Základní organizace Roupov, které si členové této organizace odsouhlasili na své Výroční členské schůze za přítomnosti jednatele OO ČSCH Václava Eliáše. Oblastní výbor ČSCH Plzeň nemá žádné pohledávky k této ZO ČSCH.

Stav členské základny oblasti Plzeň:

 

Jednatel Václav Eliáš seznámil přítomné s aktuálním počtem členské základny a s nově přijatými členy. Současný stav je zatím 340 členů. Potěšitelné je, že stoupá počet nových členů přijímaných na VČS ZO ČSCH.

Návrh na vyznamenání členů ZO ČSCH Přeštice:

Oblastní výbor projednal žádosti o vyznamenání a nemá žádné námitky s takto předloženými návrhy.

 

Příští schůze: 25.4. 2016 od 15.00 hodin v Restauraci U Gigantu

 

Usnesení:

§     Uspořádat Oblastní konferenci, na které vedoucí jednotlivých odborností a úseků seznámí delegáty konference s výsledky jejich dosavadní práce.

§     Jednatel Václav Eliáš se pokusí najít objekt pro pořádání výstav v Plzni a okolí.

 

 

Schůze byla ukončena v 16.45 hodin.

 

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň