Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 10.11.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 31.10.2016

 

ze schůze Oblast. výboru ČSCH Plzeň konané dne 31.10.2016 u Gigantu.

 

Přítomni : ing. Krůta, ing Lisnerová, ing. Kovařík, př. Keslová, Loukota a Menoušek

Omluveni: V. Eliáš a př. Kohout

 

Předseda ing. Krůta zahájil jednání v 16.05, přivítal přítomné a předložil následující program k doplnění a schválení:

 1/ Schválení navrženého program

 2/ Kontrola plnění usnesení

 3/ Stav spolkového rejstříku

 4/ Zhodnocení region. Výstavy

 5/ Slavnostní schůze Dnešice

 6/ Chovatelské kalendáře na r. 2017

 7/ Příspěvek na dopravu – Olomouc

 8/ Expozice chovatelů v Zoo Plzeň

 9/ Nákup pohárů a čest. cen

10/ Mistrovství republiky – CV Lysá n/L

11/ VH ČSCH Praha

12/ Oblastní výstava Nezvěstice 2016

13/ Mikulášská nadílka

14/ Výročí ZO ČSCH Nýřany

15/ Příští schůzeOV Plzeň

16/ Diskuse

17/ Usnesení a závěr

 

Ad 1- navržený program byl bez připomínek schválen

Ad 2 – úkoly z minulé porady byly splněny

Ad 3 – požadované podklady pro zápis do Spolkového restříku dosud nezaslala ZO    Horšice . Ostatní naše ZO jsou již zapsané nebo zaslaly potřebné podklady.

Ad 4 – Všichni přítomní se vyjádřili k hodnoceno region. Výstavy – většinou pochva-lně. Celkově první místo, rovněž tak v odbornostech holubi a drůbež. 4 místo králici.

Celkový dojem výstavy kazyla nadbytečná zásoba pytlů s krmivem od fi. Fink.

Dosud nebyly zveřejněny výsledky jednotlivých soutěží s vyhodnocením.

Ad 5 – Slavnostní schůze k 50 výročí založení ZO ČSCH Dnešice měly vysokou společenskou a dokumentární úroveň.

Ad 6 – Oblast. výbor schválil nákup 25ti chovatelských kalendářů na r. 2017 pro vystavovatele naší oblasti – poděkování a pro členy OV a RK.

Ad 7 – příspěvek na dopravu do Olomouce na výstavu mláďat. Po delší diskusi byl schválen příspěvek vystavovatelů, kterým byla zajištěna doprava do Olomouce a zpět ve výši 20% z celkových zaplacených poplatků /klecné, katalog a správ. poplatek/ do pokladny OV Plzeň.

 

Ad 8 – předseda OV byl osloven zástupkyní Zoo Plzeň pí. Polanskou o spoluúčast na zajištění propagační výstavy králíků, holubů a drůbeže v prostorách Zoo Plzeň. Akce by se uskutečnila v měsících srpen nebo září 2017. O konkrétních požadavcích  a výhodách pro vystavovatele bude dále jednáno.

Ad 9 – poháry pro nejlepší chovatele a čestné ceny na Oblastní výstavy 2016 a 2017.

Z nabídek od fi. Sabe a Abrus na netradiční ceny byla vybrána fi. Abrus z Plané.

Celkem se jedná o 70 ks pohárů na 2 roky – každý rok jiné provedení – včetně loga a štítku v celkové ceně 10 000 Kč.

Ad 10 – bylo odsouhlaseno zůčastnit se republikové soutěže chovatelů okresních organ. Při CV v Lysé n/L v termínu 18 – 20 listopadu 2016.

Ad 11 – VH ČSCH se koná 26. listopadu 2016. Schváleným delegátem je př. Eliáš.

Ad 12 – Oblastní výstava Nezvěstice 3-4 prosince 2016. Výstava se koná za spoluúčasti ZO Nezvěstice, ZO Chválenice a ZO Tymákov. Oblast. výbor zajistí poháry a čest. Ceny, pomoc při zapisování a vyhodnocení jednotlivých i celkových výsledků. Podpora oblastní výstavy činí 3000 Kč.

Ad 13 – Mikulášská nadílka. Před vyhodnocením Oblast. výstavy se uskuteční Miku-lášská nadílka pro MCH. Byl odsouhlasen příspěvek do 100 Kč na regist. MCH.

Realizaci zajišťuje ing Lisnerová

Ad 14 – Oblastnívýbor projednal a doporučuje ÚV ČSCH udělení „ Čestné vlajky“ ZO Nýřany k 85 výročí jejího založení.

Ad 15 – příští schůze OV se uskuteční 28. 11. 2016 od 16.00hod u Giganta.

Ad 16 -  diskuse probíhala u projednávání jednotlivých bodů a dále byly ttyto připo-    mínky – ing Kovařík – připomněl požadavek zveřejnění na webu OV ČSCH výsled-ky region. Výstavy a informaci a požadavek k  zajištění účasti na oblast. výstavě

              př. Menoušek – informoval OV ČSCH o podepsané dohodě na předkupní právo Obecního úřadu Štěnovice na případný odkup chovatel. areálu Štěnovice.

Dále vznesl požadavek na vypracování odpovědi pro ing Bukovského ohledně udělení čest. ocenění na výstavě v Hor. Týně v r. 2015.

 

Usnesení :

Ad 3 – jednatel př. Eliáš prověří zájem ZO Horšice o registraci ve Spol. rejstříku.

Pokud nebude zájem ZO Horšice bude k 31.12. 2016 zrušena.

Ad 4 – př. Eliáš zveřejní výsledky region.výstavy ve Zpravodaji a na webu.

Ad 6 – ing Krůta zajistí nákup kalendářů ve slevě a zajistí jejich distribuci

Ad 7 – př. Keslová – provede výběr příspěvků na dopravu do Olomouce od vystavovatelů formou pokrácení příspěvku na CV mláďat.

Ad 8 – OV pověřuje ing Krůtu jednáním se zástupcem Zoo Plzeň na konkrétních podmínkách předpokládané spoluúčasti na prezentaci chovatelů na výstavě.

Ad 9 – předseda OV zašle potřebné podklady do Abrusu a příležitostně vyzvedne s př. Loukotou objednané poháry do 16.11.2016

Ad 10 – vedoucí odborností K,H a D nahlásí do 14.11. předsedovi jména vystavova-telů a čísla klecí vystavených zvířat. Konečný výběr soutěž. kolekcí provede Krůta.

Ad 12 – Vedoucí odborností zajistí zapisovatele a vyhodnocení jednot. odborností.

Celkové vyhodnocení provede jednatel př. Eliáš.

Ad 16 – př. Martin Loukota vypracuje odpověď pro ing Bukovského a předloží ji k projednání na příští schůzi OV ČSCH Plzeň tj. 28.11.2016.

 

Předseda poděkoval účastníkům schůze za konstruktivní a věcné jednání a ukončil schůzi v 17.50 hod.

 

                                                               Zápis provedl ing Krůta Václav