Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 23.12.2016

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 28.11.2016

 

Přítomni: Ing. Krůta, Eliáš, Kohout, ing. Kovařík, Ing.Lisnerová, Keslová, Loukota, Ing. Lang

Omluveni:

 

 

Předseda Ing. Krůta zahájil schůzi v 16.00 hodin a celou schůzi řídil. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola usnesení z minulé schůze

Stav spolkového rejstříku

Informace z Valné hromady

Výsledky meziokresní soutěže

Ocenění ZO Nýřany

Výstava v ZOO Plzeň

Oblastní výstava

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Program schůze byl jednomyslně schválen, nebylo dalších návrhů.

 

Kontrola plnění usnesení z minulé schůze:  Úkoly byly splněny, Ditě Keslové úkol trvá. V. Eliáš prověřil zájem o setrvání ZO Horšice. Zjistil od jednatele př. Hrudičky, že zájem na zachování ZO trvá, registraci odešle do Prahy a na doporučení přijme minimálně jednoho člena.

Martin Loukota přečetl návrh ing. Bukovského, který se týká údajnými nesrovnalostmi Regionální výstavy 2015 v Horšovském Týně. Oblastní výbor se seznámil s odpovědí vedoucího drůbeže Martina Loukoty a s odpovědí souhlasí.

 

Stav spolkového rejstříku: V naší oblasti není zaregistrována jedna ZO, a to Horšice. Z celé ČR není zaregistrováno 213 základních organizací. Ústřední výbor ČSCH  zvažuje podání žádosti na MV o zrušení poplatku 6 000,-Kč za založení nové organizace od 1.1.2017.

 

Informace z Valné hromady: V. Eliáš podal informace o konání Valhé hromady, konané 26.10.2016 v Praze. Konala se poprvé v prostorách školní jídelny, která též slouží jako zasedací sál. Jednání probíhalo v poklidném duchu, oproti ostatním VH. Nikdo nepřipomínkoval program, zdržení nastalo při diskuzi př. Uhra, který vyžadoval finanční vyrovnání za prodanou nemovitost v jeho okresu. Informace z VH doplnil  ing. Krůta.   Více informací bude zveřejněno v zápise na webových stránkách nebo časopisu Chovatel.

 

Výsledky meziokresní soutěže: Naše oblast obdržela celkově druhé místo z 26 okresy s celkovým počtem 6 769,5 body. V drůbeži jsme obdrželi 3. Místo ze 14 okresů, králíci 8-9 místo z 22 okresů, holubi 11 místo z 21 okresů. Ing. Krůta zajistí finanční hotovost za umístění. Poháry budou vystaveny v chovatelském areálu v Nezvěsticích. Tyto prostory byly vybrány z důvodu velkého počtu pořádaných akcí pro veřejnost.

 

Ocenění ZO Nýřany: Na Výroční členskou schůzi byl pozván za ÚV ČSCH  Ing Krůta, za Oblastní výbor př. Eliáš. Vzhledem k časové zaneprázdněnosti jednatele, bude na této akci přítomen př. Stanislav Menoušek. ZO Nýřany bude předán malovaný talíř k 85.výročí založení této ZO ČSCH.

 

Výstava v ZOO Plzeň: Předseda Ing. Krůta bude jednat se zástupci Zoo Plzeň o podmínkách a termínu chovatelské akce v prostorách Zoo. Jednání se uskuteční do 10.12.2016. Chovatelská veřejnost bude průběžně informována.

 

 

Oblastní výstava:  Dle informace zástupce pořadatelů př. Ing. Kovaříka je vše zajištěno.  Vyhodnocení  zajistí vedoucí odborností, celkové vyhodnocení provede Václav Eliáš. Tiskárnu pro tisk výsledků zajistí ing Krůta. Součástí oblastní výstavy je také mikulášská nadílka pro mladé chovatele, kterou zajišťuje vedoucí MCH ing. Lenka Lisnerová.

 

Diskuze:

Ing. Pavel Kovařík: informoval o výstavě Vlašek a Vyandotek v Nezvěsticích. Stěžoval si na pokles chovatelů hrabavé drůbeže a malou návštěvnost této velmi pěkné chovatelské akce.

 

Příští schůze: 16.1.2017 od 16.00 hodin v restauraci U Gigantu.

 

 

Zapsal:

Václav Eliáš, DiS                                                                                            Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň