Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 12.04.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 1.12.2014

 

Přítomni: Ing. Krůta, Loukota, Keslová, Kohout, Kovařík, Eliáš

Omluveni: Ing. Lisnerová, Menoušek

 

Program:

Zahájení a schválení programu

Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Informace z Valné hromady ČSCH

Oblastní výstava

Hodnocení Regionální výstavy v Chodově

Hodnocení Celostátní výstavy v Lysé

Placení členských příspěvků

Nové stanovy a zpravodaj

Diskuze

Příští schůze

Závěr

 

Kontrola plnění úkolů – poháry, celkem 37 kusů, nepřesáhnou cenu 4 500,-Kč včetně popisu a dopravy, vyzvedly se poslední týden v listopadu. Vyzvedl je předseda osobně. Dále informoval o zrušené prodejně na Chodském náměstí, z důvodu zvyšujícího nájemného.

Další body budou předmětem dalšího jednání. Většina úkolů byla splněna, vedoucí drůbeže neposlal zápis s odborné komise.

 

Informace z Valné hromady ČSCH – Jednatel podal informace o průběhu z Valné hromady, konané v Olomouci. Kritizoval průběh přípravy programu a schvalování a nedodržení programu. Vyhlášení výsledku nultého ročníku Mistrovství v chovu patří do jednání Valné hromady, ale tento bod nebyl součástí programu. Informoval o průběhu jednání o rozpočtu a také o nových stanovách.

Předseda doplnil informace o zprávy předsedy ÚV ČSCH.

Na jednání bylo usneseno rozeslat návrh nových stanov do všech Základních organizací ČSCH k vyjádření. Text stanov bude barevně označen, co se dle Nového občanského zákona nesmí měnit. Připomínky musíme zaslat do 30.4.2015. Byla podána informace o posunutí Celostátní výstavy v Lysé nad Labem z důvodu konání Evropské výstavy ve Francii.

 

Hodnocení Regionální výstavy – zvířata na výstavu dopravili Ing. Krůta s Ditou Keslovou. Cesta a zaklesování proběhlo bez závad. Jednatel Václav Eliáš jel pro zvířata s vozidlem Dity Keslové, vyzvedl zvířata v Chodově spolu s Ing. Romanem Langem a Radoslavem Keslem MCH. Výstavu hodnotil jako vydařenou, a do vyhlášení výsledků nebylo nic ke kritice. To probíhalo v malém prostoru zdejšího občerstvení a klubovny, kdy místa k sezení nebyla pro každého, ale vyhlášení a předání pohárů za čestné ceny bylo na vysoké úrovni. Přítomni byli též odstupující a nový starosta, kteří předávali ceny. Další bod ke kritice byl vyzvednutí zvířat. Zvířata se vydávali až v 15 hodin, kdy chovatelé ze vzdálenějších okresů přijížděli pozdě domů. Myšlenka, o kontrole odebíraných zvířat vedoucímu odborností byla logická a dobrá, leč těžko proveditelná. Při umisťování zvířat do přepravek byly zjištěny nepodepsané přepravky našich chovatelů a tím komplikace při nakládání. Vše se zvládlo a v 18 hodin byla většina zvířat vydána chovatelům v Nezvěsticích.

Předseda seznámil přítomné s výsledky. Plzeň se umístila na třetím místě. Ostatní výsledky budou součástí Informačního zpravodaje.

Příští Regionální výstava by se měla konat v Horšovském Týně, již v říjnu.

 

Zhodnocení Celostátní výstavy Lysá nad Labem – součástí této výstavy byl nultý ročník Mistrovství republiky v chovu zvířat. Naše oblast obsadila 14. Místo, nutno podotknout, že toto umístění by bylo lepší, kdyby se zúčastnila drůbež. Předseda kritizoval umístění klecí na drůbež na balíkách slámy, další kritika se týkala front u prodeje zvířat. Výsledky budou součástí informačního zpravodaje.

 

Oblastní výstava Blovice 2014 – k dané problematice se vyjádřila pokladní a členka bílovické Základní organizace. Zapisovači u holubů bude Ing. Krůta + 2 lidi, posuzovatelé Krejčí, Dostál, Cintl, u králíků budou posuzovat Kratochvíl a Maleček, zapisovat jim budou Balíček, Karhan, Bažant. Karel Hajský má vše zařízeno. U drůbeže jsou domluveni posuzovatelé Buršík a Harčarik , zapisovači Loukota, Loukotová, Keslová.

Oblastní výbor odsouhlasil předat příspěvek v hodnotě 1 000,-Kč Ing. Lisnerové na organizaci Mikulášské nadílky, která bude součástí Oblastní výstavy Blovice 2014.

 

Informace o placení členských známek – pokladní Dita Keslová uvedla, že na účtu je 88 400,-Kč. V budoucnu se bude jednat o přerozdělení některých položek v rozpočtu OO ČSCH Plzeň.

 

Diskuze:

Keslová: Připraví si rozpočet, zjistí podmínky k získání dotace.

Loukota: informoval, že do konce týdne odešle soupis přihlášených na výstavu do Welsu

Kohout: Nejsou sečteny holubi v kolekcích……., dále informoval o chybném údaji ve zprávě od Ing. Krůty, týkající se počtu bodů u Ing. Bukovského.

 

 

 

 

 

Zapsal: Václav Eliáš, DiS                                                                        Předseda: Ing. Václav Krůta