Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Členové výboru

Organizace

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Vsevjednom.cz

 

 

                                                                                                                                                                                                 Poslední aktualizace: 26.04.2015

Český svaz chovatelů Oblastní organizace Plzeň

    IČ:00448401, email: oocschplzen@seznam.cz

Zápis ze schůze Oblastního výboru ČSCH

ze dne 13.4.2015

 

Přítomni: Ing.Krůta, Menoušek, Loukota, Ing. Lisnerová, Keslová, Eliáš, Kohout, Ing. Kovařík

 

Předseda Ing. Václav Krůta zahájil schůzi v 15.00hodin, přivítal všechny přítomné členy výboru a seznámil je s programem.

 

Program:

Zahájení

Kontrola usnesení z minulé schůze

Hodnocení výročních členských schůzí

Konference ÚOK holubů

Stanovy ČSCH

Oblastní konference Nezvěstice 2015

Akce mladých chovatelů

Registrace Základních organizací

Schválení kandidatury do ÚV ČSCH

Návrh rozpočtu

Návrh činnosti

Příští schůze

 

Kontrola usnesení z minulé schůze:  Při kontrole dle zápisu bylo vše splněno, na konferenci se změnilo občerstvení, navržené funkce na Oblastní konferenci zůstávají beze změn.

 

Hodnocení výročních členských schůzí:

Ing. Krůta: zúčastnil se schůze v Nezvěsticích. Hodnotil ji na dobré úrovni, předseda Jaroslav Matoušek měl referát obsáhlý a věcný, dobře zpracovaný. Bylo přítomno hodně hostů jak  zástupci obce, tak zástupci okolních základních organizací. Pochválil zprávu pokladníka. Celkově byla tato schůze hodnocena na vysoké úrovni.

Eliáš: zúčastnil se Výroční schůze ve Štěnovicích. Na tuto schůzi byli pozváni představitelé obce, kteří se nezúčastnili, omluvil se jednatel přeštické Základní organizace Přeštice. Účast byla velmi slabá. Nebylo na programu hlasování, funkce nebyly měněny. Hodnotil tuto akci jako zdařilou.

Loukota: referoval o schůzi v Tymákově. Hodnotil jí jako věcnou, na dobré úrovni.

 

Konference ÚOK holubů: konala se v sobotu 11.4.2015. Přítomni byli členové ÚV ČSCH. O této konferenci referoval předseda Ing. Krůta. Konference proběhla s tradičním programem.  Byl schválen rozpočet na rok 2014 v částce 250 000,-Kč. Jednalo se o návrhu na rozpočet na rok 2015 a 2016. Hovořilo se o novém způsobu posuzování, kdy byla snaha o revokaci, ale hlasováním byl zachován stávající, tedy evropský způsob posuzování.

 

 

Stanovy ČSCH: Na konferenci ÚOK holubů se týkaly dva dotazy stanov. Zatím přišlo na Ústřední výbor 6 návrhů na úpravu stanov. ÚOK drůbeže nesouhlasí s předloženými stanovami od ÚV ČSCH jako celkem. Tyto stanovy jsou přehnaně podrobné plné nesrozumitelností a nepřesností. ÚOK chovatelů holubů souhlasí s ÚOK drůbeže a připojují se k tomuto usnesení.

Kohout: omluvil se za nepřítomnost na minulé schůzi. Referoval o ÚOK králíků. Byli účasti představitelé ÚV ČSCH. Tato konference se konala v aule školy. Kritika se vznášela na CVMK, o konání ve venkovních prostorech. Jednalo se o úpravě standardu Novozélandského červeného, dále o stanovách. Byl schválen návrh rozpočtu na rok 2015. Dále přítel Kohout se vyjádřil k novým stanovám. Konstatoval, že jsou nepřehledné názvosloví a měla by se dodržovat terminologie.

Menoušek: kritizoval stanovy ohledně podnikání. Cílem neziskové organizace by nemělo být podnikání.

Ing. Kovařík: přiklonil se k názoru, že termíny jsou nesrozumitelné a měla by se vypracovat struktura, a názvy sjednotit.

Ing. Lisnerová: Poukázala na chybějící vnitřní, provádějící předpisy.

Ing. Krůta: je pro zanechání oblastních i okresních organizací, Dále konstatoval,  že dle Nového občanského zákoníku je možné založit organizaci v počtu třech členů, a to i bez revizní komise. Ing. Krůta zpracuje připomínky a zašle je JUDr. Daniševičovi.

 

Oblastní konference:  Stanislav Menoušek, , který bude navržen výborem do mandátové komise, připraví 25 hlasovacích lístků. Jaroslav Kohout bude navržen do návrhové komise, zapisovatelem bude Václav Eliáš. Ostatní členové výboru budou voleni z pléna. Začátek se plánuje na 9.30 hod.

 

Akce mladých chovatelů: Ing. Lisnerová přítomné seznámila s programem plánované akce v Prusinech, která proběhne dne 17. 5. 2015. Součástí této akce bude vyhodnocení mladých chovatelů z Oblastní výstavy.

 

Registrace Základních organizací: Jednatel dostal na e-mailovou adresu dokumenty týkající se registraci funkcionářů ZO a majetku. Rozeslal to všem základním organizacím. Mělo by se vše zaregistrovat do 31.12.2015. Poukázal na neschválení stanov v souvislosti s registracemi.

 

Schválení kandidatury předsedy Ing.Krůty do výboru ÚV ČSCH: Ing. Krůta vysvětlil okolnosti, které ho vedly k takovému rozhodnutí.

 

Oblastní výbor ČSCH schválil kandidaturu do Ústředního výboru, s hlasovacím výsledkem 6 členů bylo pro, jeden se zdržel hlasování.

 

Návrh činnosti na rok 2015:

Oblastní výbor projednal návrh činnosti na rok 2015 a blíže s nimi seznámí delegáty na Oblastní konferenci ČSCH v Nezvěsticích.

 

Návrh rozpočtu na rok 2015:

Pokladní Dita Keslová seznámila členy se skutečnými výdaji za rok 2014, které se porovnali s plánem. Zjistilo se přečerpání finančních prostředků. S tímto ohledem se plánoval rozpočet na rok 2015. Některé položky se navýšily, jiné se ubraly. Konečný návrh se bude probírat na Konferenci Oblastní organizace dne 18.4.2015.

 

Příští schůze: 4.5.2015 od 15.00 v restauraci U Gigantu.

 

Schůze ukončena v 17.45hod.

 

Zapsal:

     Václav Eliáš, DiS                                                                                       Ing. Václav Krůta

Jednatel OO ČSCH Plzeň                                                                       Předseda OO ČSCH Plzeň